Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


زندگی ما و زندگی آنها

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[27 Aug 2017]   [ علی دادپی]

بـهـانـه مقایسه تجربه زندگی در دو کشور توسعه یافته و در حال توسعه
علی دادپی استاد اقتصاد دانشگاه سنت ادوارد در آستین تگزاس

سیســتم با شهروندان خود در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته چه میکند؟ نظارت این کشورها بر شهروندان خود چقدر است؟ برای درک این رویه ها، این مقاله نوشته ِ شده است تا تجربه زیسته و دانش عملی علی دادپی را با شما در میان بگذاریم.

حجم دادهها و مشاهدات آماری سطح جدیدی از دانش و خودآگاهی را پدید آورده اســت که انگیزههای جدیدی را برای مصرف کنندگان در بازارها ایجاد کرده است. بیایید نگاهی بیندازیم به فرآیند خرید ماشین برای درک این تغییر. صبح به خیر! بیدار شدهاید و میخواهید بروید ماشین بخرید؟ این فرآیند با توجه به کشور محل زندگیتان میتواند بسیار متفاوت باشد. در یک کشور در حال توسعه، که برای همه بسیار عزیز است، زندگی میکنید. بیدار میشوید، ً ماشین موجودی حساب بانکی را چک میکنید. میروید نمایندگی احتماال صفری را برای شما دارد که چند وقت پیش به نام یک نفر دیگر از کارخانه دریافت کرده است. پرداخت نقدی بهای خودرو را شروع میکنید تا با انتقال سند فرآیند خرید و پرداخت پول تکمیل شود. فرض کنید شما صاحب یک خودرو در اقتصادی هســتید که نرخ تورم آن ناچیز نیست ولی خوشحالید ِ که به زیادی گذشته نیست. حاال فرض کنید در یک کشور غیرتوسعهیافته بیدار شــدهاید. آنالین میشوید، یک ماشین حساب آنالین پیدا میکنید، با پیشپرداختهــای مختلف و نرخ بهرههای مختلف بــرای مدتزمانهای مختلف بازپرداخت سناریوهای مختلف دریافت وام را چک میکنید تا ببینید قسطتان چقدر میشود. به نمایشگاه ماشین میروید، بعد از انتخاب خودرو و قبول شــدن قیمت پیشنهادیتان، یا با مدیر مالی مشغول پیدا کردن وام مناسبی میشوید یا وام مناسبی از بانکتان دریافت کردهاید که میخواهید از آن اســتفاده کنید. نامه یا پرینت ایمیل ارسالی را به مدیر مالی میدهید و کارها خاتمه پیدا میکند. ماشــین را بیمه میکنید و راه میافتید. حاال از ۳ تا ۶ سال باید قســط بپردازید ولی این همه داستان نیست.در کشور در حال توسعه فقط بانک شما متوجه برداشت شما از حسابتان شده است. این برداشت در صورت ِ حساب حساب بانکی شما ثبت میشود و اتفاق خاصی هم نیست. در کشور توسعه یافته در گزارش اعتباری شما، چند یا چندین قسمت اضافه شــدهاند. اول تعداد دفعاتی که مدیر مالی برای شما تقاضای وام کرده است به گزارش اضافه شده است و بعد بانکی که وام داده است و بعد خود وام. حاال هر عضو معتبر شبکه بانکی و مؤسسات اعطای وام میتواند با استفاده از شناســه ملی شما به این گزارش دسترسی پیدا کند و ببیند که تعهدات مالی شما چه تغییری کرده است و میزان قسطهای ماهیانه شما چقدر است. بعضی از بانکها دیگر برای شما نامه یا ایمیل اعطای وام خودرو نمیفرستند. در عوض بعضی دیگر بعد از چند ماه شروع میکنند وامهایی با بهره کمتر به شما پیشنهاد دادن تا وام اصلی را پرداخت کنید و با قسط کمتری از ایشان وام بگیرید. چه اتفاقی دارد میافتد؟ مگر شما جاسوس دارید؟
واقعیت اینجاست که در یک نظام بانکی الکترونیکی که همه از شناسههای ملیشان استفاده میکنند، کوچکترین رفتار مالی ثبت میشود؛ این ثبت یعنی مشــاهده. به عبارت دیگر هربار که شــما خریدی میکنید یا وامی میگیرید یک ردیف به کارنامه مالی شــما اضافه میشود. این مشاهدات به خودی خود مهم نیستند، آنچه مهم هست اطالعات نهفته در این مشاهدات اســت که به مدد مدلهای اقتصادسنجی که الگوهای رفتار مصرفکننده را در بازارها کمی میکنند، آشــکار میشــود. این اطالعات که در نتیجه این مشاهدات گردآوری میشود به آموختههای همه بازیگران اقتصادی در یک بازار میافزاید. مصرفکننده خیلی زود میفهمد که از چندین بانک تقاضای وام کردن یا تأخیر در پرداخت وام به ضرر اوســت و از نمره اعتباری کارنامه مالیاش میکاهد. عرضه کننده، در اینجا بانک، خیلی زود متوجه میشــود برخی متغیرها و رفتارها خبر از بدقولی احتمالی وامگیرنده در بازپرداخت وام میدهند و روند آنها را دنبال میکند. از توانایی ثبت داد و ســتد در بازار به توانایی تولید دانش درباره رفتار مصرفکننده و عرضهکننده در بازار میرسیم. خیلی زود این دانش باعث خودآگاهی افراد از هزینه و اثر رفتارهایشان میشود. این خودآگاهی تغییر و اصالح رفتار را به دنبال دارد. ناگهان متوجه میشوید که شما ممکن است در یک کشور توسعهیافته خوشحسابتر باشید تا در یک کشور در حال توسعه. چون در اولی بدحسابی شما به ً طور کامال شخصی و خصوصی ثبت میشود و در تصمیمگیری بانکها و مؤسسات مالی به حساب میآید. در دومی ثبتی در کار نیست و وقتی مشاهده نیست، خبری از افزایش آگاهی و دانستههای اقتصادی هم نیست. تحولی که در نتیجه انقالب رایانهای عصر ما روی داده است این توانایی کسب و گردآوری دانستنیهای مختلف درباره افراد مختلف با سالیق گوناگون در بازارهای مختلف است. به این ترتیب مشاهده به اطالعات و اطالعات به دانش و توانایی پیشبینی تبدیل میشود. این توانایی در همه سطوح تعریف و عرضه کاال و خدمات مورد استفاده قرار میگیرد. حاال این روزها این ســؤال مطرح است که مرحله بعدی این تحول چه خواهد بود؟ آیا خواهیم توانســت مدلهایی بسازیم که بر مبنای رفتار مصرفکنندگان در شبکههای اجتماعی رفتار آنها را در بازارها پیشبینی کند؟ خیلی زود ابررایانهها خواهند توانست ابرهای اطالعات و دادهها را با هم تلفیق کنند. آن وقت اگر میخواهید ماشین بخرید شاید باید نگران پستی باشید که درباره قیمت نفت گذاشتهاید و اثرش بر نرخ بهره وامی که دریافت میکنید. همانطور که گفتم ماشین خریدن مهم نیست، اینکه کجا ماشین میخرید مهم است و اینکه چقدر از رفتار شما ثبت شده است.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 191


بنیاد آینده‌نگری ایرانچهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۵ آوریل ۲۰۱۸

انسان گلوبال

+ جامعه اطلاعاتی و جنسیت سها صراف

+ فرهنگ جهانی چیست؟ 

+ نظم نوین جهانی 

+ «انسان سالاری»، محور جامعه اطلاعاتی. 

+ از خانه‌های زیر آب تا تور گردشگری به مریخ! 

+ پیش‌بینی جزئیات زندگی انسان در دو قرن آینده. 

+ مهارت های زندگی در قرن بیست و یکم  آسیه مک دار

+ «گردشگری»صنعتی میلیارد دلاری و استوار بر پایه ی آینده نگری پیشینیانِ فرهیخته ی ما رضا بردستانی

+ سیستم های پیچیده و تفکر سیستمی (3) – بخش پایانی دکتر همایون مهمنش

+ زندگی ما و زندگی آنها  علی دادپی

+ سیستم های پیچیده و تفکر سیستمی (2) دکتر همایون مهمنش

+ سیستم های پیچیده و تفکر سیستمی (1) دکتر همایون مهمنش

+ پیش‌بینی آینده غیرممکن شده است فرانسیس فوکویاما

+ آیندگان ما را به‌سبب کدام خطای اخلاقی ملامت خواهند کرد؟ 

+ مقدمه‌ای برای همه آینده نگری‌ها/ ضروری‌ترین علمی که در کشور ما به آن بی‌اعتنایی می‌شود رضا داوری اردکانی

+ قدرت آینده مهدی صنعت‌جو

+ از عصر اطلاعات تا عصر مولكول. مترجم : فيروزه امين

+ تفاوت‌های حیرت‌انگیز فرزندان 

+ عجیب‌ترین قوانین ترافیکی دنیا> از جریمه خودروهای کثیف تا منع راندن خودروی مشکی در روزهای خاص 

+ فناوری‌های مورد استفاده در جنگ‌های آینده چه خواهند بود؟ 

+ موج فراصنعتی چه کسانی را خواهد برد هرمز پوررستمی

+ مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ  

+ ضرورت آینده پژوهی و نگاه به آینده به عنوان نقش برجسته روابط عمومی نوین 

+ تکنولوژی علیه تبعیض اندرو فینبرگ

+ آیا فکرعبور جایگزین رمز عبور می شود​​​​​​​ سید محمد باقر نوربخش

+ جامعه اطلاعاتی, دگرگونی تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و تحول در روابط انسانی۲ 

+ جامعه اطلاعاتی, دگرگونی تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و تحول در روابط انسانی 

+ نمایش زندگی اجتماعی در جامعه اطلاعاتی  مانا سرایی

+ سخنرانی بیل گیتس درباره بیماری‌های فراگیر، بهداشت جهانی و حملات بیولوژیکی حمیدرضا تائبی

+ آینده نگری استر اتژی فناوری اطلاعات دکتر امین گلستانی

+ روندهای علم و فناوری در سال 2017 حمدرضا میرزایی

+ دو گروه از جوانان در برابر « قانون کار » ونسا پینتو برگردان سعید جوادزاده امینی

+ اندیشیدن به آینده نظریه اجتماعی: آری به جامعه‌شناسی محمدرضا مهدیزاده

+ نقش جامعه اطلاعاتی در تحولات فرهنگی 

+ تحلیل اقتصادی آزادی دکتر محسن رنانی

+ آیا در کارها حضور بشر لازم است؟ 

+ آینده‎پذیری: چالش اساسی آینده‎پژوهی در جهان در حال توسعه. 

+ اثرات اقتصادی جامعه اطلاعاتی در جهان 

+ چگونه انسان‌ها از صد درصد توانایی مغز خود استفاده می‌کنند حمیدرضا تائبی

+ آیا اینترنت اشیا ما را به ابر انسان تبدیل خواهد کرد؟ حمیدرضا تائبی

+ آیا سیاست می تواند از قرن 21 جان سالم به در ببرد؟. کنت میناگ

+ آینده، اکنون است ـ بخش اول آرش بصیرت

+ آینده، اکنون است ـ بخش دوم آرش بصیرت

+ سیاست‌گذاران همه کشورها خواهد بود. 

+ جهانی شدن و آموزش و پرورش 

+ دهکده ی جهانی علی خسروجردی

+ تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان، جامعه و فرد. 

+ آینده نگري استراتژیک مائده صداقت

+ پرسه زنی در خیابان های مجازی. داوود پنهانی

+ جهان را در 15 سال آینده چگونه می‌بینیم؟  علی نصری

+ خانواده‌های فراملی  لورتا بالداسار ، مجلیا کیلکی، لورا مرلا و رائلن وایلدینگ

+ چالش‌های دموکراسی در عصر جهانی شدن حیدرعلی مسعودی و سمانه خان‌بیگی

+ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و آﻳﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در اﻳﺮان 

+ آینده‌ی حکومت‌داری در عصر اطلاعات جان پری بارلو

+ کار آفرینی در عصر اطلاعات وارتباطات 

+ مبحث زمان و مکان در اندیشه ی گیدنز محمد حسن شربتیان

+ استفاده از انواع تکنیک‌های توسعه خلاقیت گروهی 

+ انسان فردا : در جست وجوي ناكجاآباد وحيد شامخي

+ شخصیت فرد، سرنوشت او را رقم می‌زند محمود سریع القلم

+ دولت و نسخه جهانی شدن فرنود حسني

+ جهانی شدن و آموزش و پرورش:.حرکت به سوی شبکه های نوین ارتباطی سعید مذبوحی - مصطفی زارعی

+ فضاي سایبر به معناي فضاي گسترده ارتباطی 

+ پویایی فرهنگی جهانی شدن، اسطوره‌های فرهنگی جهانی شدن رامین مسعودی

+ جهاني شدن و مديريت راهبردي منابع انساني. 

+ مطالعات و روشهاي آینده شناسی مهرداد تقوي گیلانی ؛ دکتر محمد باقر غفرانی

+ آینده روزنامه نگاری علمی در عصر دیجیتال شارون دان وودی 2 مترجم: بهاره صفوی

+ نقش نظريه شهر خلاق1 در پويش اقتصاد فرهنگي و زندگی شهری حجت الله حاجی حسینی 2 حسن اشتری 3 حافظ مهدنژاد

+ تاثیر جامعه اطلاعاتی بر انسجام اجتماعی. 

+ فراهوش و جهان غيرقابل پيش‌بيني مرادزاده

+ انقلاب در نقشهای اجتماعی الوین تاقلر

+ مزیت‌های جهانی شدن رسانه‌ها 

+ نظريه دگرگوني جهاني (بررسي نظريه ديويد هلد، آنتوني مك گرو و ديگران): 

+ موافقان و مخالفان جهانی شدن 

+ جهانی شدن و نگرانی‌های ناشی از فقر و نابرابری مبحثی است که بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه محافل قرار گرفته است. مترجم: مریم صدیق زنده

+ جهانی شدن فرهنگ 

+ عصر مدیران- 

+ رقابت جهانی در قرن ۲۱ مصطفی مؤمنی

+ آینده نگاری علم و فناوری (تجربه کشور چک) سیدعلی اکبر عظیمی

+ جهان در سال ۲۰۵۰ میلادی 

+ اندیشه‌های ما صرف گذشته و حال شده و به آینده توجهی نکرده‌ایم 

+ یکپارچگی جهانی یک واقعیت است! 

+ علوم انسانی چه نقشی در آینده خواهد داشت؟ 

+ آرامگاه سیاسی تافلر

+ اندیشه‌های پیتر سنگه 

+ این فضای جدید تعادل انسانی را برهم زده است. 

+ گلوبالیسم یا جهانی شدن.  فیاض نجیمی بهرمان

+ جهان در سال 2050 چه شکلی خواهد بود 

+ بنيان هاي آينده پژوهي مدرن چيستي و چرايي مطالعات آينده 

+ شهرهایی برای فردا دکتر حسین محمدپور زرندی

+ سه نسل شبکه اجتماعی، حضور همزمان در کشورهای غیرپیشرفته: مورد ایران دکتر مهدی محسنیان راد

+ فضائل اخلاقی و مدیر قرن بیست و یکم 

+ تحقق هدف آینده پژوهی با استفاده از تفکر سیستمی آریو

+ مسئله رهبری سیاسی پل کندی

+ جامعه اطلاعاتی و توسعه. دکتر سید وحید عقیلی /علی یعقوبی

+ فروپاشی اتحادیه ها و دولت هاي ملی دکتر بهرام نوازنی

+ جایگاه ایران در جامعه اطلاعاتی جهانی 

+ رابطه میان پیشرفت فناوری اطلاعات و تکمیل جهانی شدن ذبیح الله تجری غریب آبادی

+ روستائیان چین، در دوراهی بین برداشت محصول و اینترنت مارتن بولار برگردان شهباز نخعی

+ نیاز اقتصاد ایران به جهانی‌شدن در گفتاری از محمود سریع‌القلم : حسرت توسعه  دکتر محمود سریع‌القلم

+ تصور جهان در ۱۵۰ سال آینده info@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995