Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


روش آﯾﻨﺪه ﭘﮋوه ﺷﺪن

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[23 Oct 2016]   [ ﺳﻌﯿﺪ رﻫﻨﻤﺎ]

اﻫﻤﯿﺖ آﯾﻨﺪه ﭘـــﮋوﻫﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﭘــــﮋوﻫﺎﻧﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي وﯾﮋه اي ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﻻزم دارﻧﺪ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﮋوﻫﺸـــــﮕﺮان ﻋﺮﺻﻪ ي آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸــــــﺘﺮ ﮐﺘﺎب ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ، ﺑﺨﺸـــــﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺎن ﻗﺮار دارد و آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎري درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ، ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ي ﻣﻬﻢ ﺗـﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي دﯾﺪزﺑـﺮ ، وﻧﺪل ﺑﻞ ، ﺟﯿﻤـﺰ دﯾﺘﻮر ، اﻧﺪي ﻫﺎﯾﻨﺰ و رﯾﭽﺎرد اﺳﻼﺗﺮ ، اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻧﮑﺘﻪ ي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ي ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮﺻﻪ ي آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ درﺑﺎره ي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﭘـــــﮋوﻫﺎن، اﺧﺘﻼف ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸـــﺎن از ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺎه آﻧﺎن ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ اﺳﺖ. آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮﻣﯽ ﮔﺮاﯾﯽ اﺳـــﺖ و اﺟﺮاي آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﻮﻣﯽ، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺎن ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺎن دارﻧﺪ. آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺎن در ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺸـﺘﺮك آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺎن ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺎن ﻫﺴــــﺘﻨﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ. وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺎن ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺎن ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﻫﺴﺘﻨﺪ:

- داﺷـﺘﻦ دورﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺬﺷــﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﯾﻨﺪه اي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل؛
- اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه اﻧﺪﯾﺸـﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸـﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺸــﺮي را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
- اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ در ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ

- ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوه

- ﺑﺎور ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺸﺘﺮك (ﻋﺎم و ﺧﺎص)

- دارا ﺑﻮدن اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك

- روش ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك

- ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺸﺘﺮك

- ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر درﺑﺎره ي رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

- ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺳﻮي اﻗﺪام اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل آن
- اﺳﺘﻔﺎده ي ﮔﺴﺘﺮده از داﻧﺶ (ﺗﺨﺼﺼﯽ) ﺑﺴﯿﺎري از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﭘﺪﯾﺪه ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎ ﭘﺮوژه
- دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻞ ﻧﮕـﺮاﻧﻪ؛ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗـﯽ اﻗﺪام اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ اﯾﺠﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
- ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠـﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻬﯽ ﺑﺸﺮ

- وﻗﻒ ﺷـﺪن ﺑﺮاي درك ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﺧﻮاه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺧﻮاه ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
- ارزش ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك (ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺎه و آزادي ﺑﺸـﺮ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه )و...
آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺎن در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﻧﯿﺰ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

- ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺛﺮﺑﺨﺶ : در ﭘﺮوژه ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ، اﻓـﺰون ﺑـﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎزه، ﻣﯿﺒﺎﯾﺴـﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﮐﻠﯿﺪي و ﻧﮕﺎرش ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، از ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

- ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴـــﺎﯾﻞ ﺗﺎزه : ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷـــــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ؛ ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﯿـﺰﻫﺎﯾـﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕـﺮان ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ و اﻓـﺮادي ﮐﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ.
- اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ راﻫﺒﺮدي : ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺸـﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻧﺪ.
- ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ دﯾﮕﺮان : ﺷــــﻤﺎ ﻫﺮ اﻧﺪازه دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرك ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر 21 داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﯾﮕﺮان را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﭼﺸـــــــﻢ اﻧﺪازﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪه وارد ﻣﯿﺪان ﺷﻮﻧﺪ. اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ، واداﺷﺘﻦ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺧﺘﺼــﺎص وﻗﺖ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﺮوژه ﮐﺎر دﺷﻮاري اﺳﺖ.

ﯾﮏ راﻫﺤﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ دﺷﻮاري، در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﮐﺴــﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸـﻤﺎﻧﯽ ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﺑﺮاي ﮐﺸـﻒ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﻗﺪرت ﺟﺎذﺑﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاري ﺑﺮ دﯾﮕﺮان دارﻧﺪ.

- ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ : ﭘﺮوژه ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧـﯽ

را درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿـﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ اﻓـﺮادي ﻧﯿﺎز آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑـﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻨﻨﺪ و روﻧﺪ اﺟﺮاي اﻣﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
- رﻫﺒﺮي : ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ دﺷــﻮاري ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷــﻮد، اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ، دور اﻧﺪﯾﺶ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮔﺎم ﺑﻌﺪي را ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺑﺮاي رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺎز دارد، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.

- ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ : آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و در زﻣﯿﻨﻪ ي ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﺴــــﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــــــﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﭘﺮوژه ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اي ﻋﻠﻤﯽ آﻏﺎز ﻣﯿﺸـــﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴـــﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭘﺮوژه را در ﭘﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 105


بنیاد آینده‌نگری ایرانچهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۵ آوریل ۲۰۱۸

اندیشمندان آینده‌نگر

+ سخنراني پروفسور شهرياري و دكتر شهين دخت خوارزمي 

+ ظهور جامعه پساصنعتی دانیل بل

+ زیرفشارهای تمدن جدید له نمی‌شویم 

+ خردِ پیشرفت و توسعه رضا داوری اردکانی

+ آینده پژوهی و دغدغه هایش دکتر طاهری دمنه

+ تافلر:نگاه تازه به آينده 

+ سرمایه‌گذاری 80 میلیون دلاری بیل گیتس برای ساخت شهر هوشمند حمید نیک‌روش

+ آینده پژوهی و انواع آینده محسن گرامی طیبی

+ کتاب آینده پژوهی، پارادایمی نوین در برنامه ریزی، با تاکید بر برنامه ریزی شهری و منطقه ای علی زارع میرک آباد

+ اجتماع علمی قدرتمند مهمترین نیاز آینده پزوهی در ایران است احد رضایان قیه باشی

+ ایرانی‌ها و فقدان وجدان آینده‌نگر اجتماعی احد رضایان قیه‌باشی

+ ديدگاه‌های سه گانه درباره محركهای آينده نگاری. حسن کریمی فرد

+ استانداردهاي سواد اطلاعاتي. دكتر عشرت زماني

+ آینده نگری استر اتژی فناوری اطلاعات. دکتر امین گلستانی

+ خرد آینده نگری 

+ آینده نگری, برترین مزیت انسانی عباس سید کریمی

+ روش پس نگری در آینده پژوهی دکتر محسن طاهری دمنه

+ جان نقّاد و چشم باز مردم رضا داوری اردکانی

+ واقعیت مجازی و آینده آموزش دکتر محسن طاهری دمنه

+ اقتصاد به مثابه قلب تپنده مریم یوسفیان

+ قدرت تکنیک؛ آینده هم منم رضا داوری اردکانی

+ میل ذاتی تجدد به زمان آینده رضا داوری اردکانی

+ درگاه تخصصی آینده 

+ نسل جدید با بی وزنی مواجه است/ پیاده راه شهر رشت با نگاه آینده پژوهی ساخته شده است 

+ اساتيد ارتباطات:دكتر علي اسدي /بنيادگذاري سنجش افكار در رسانه ملي  

+ در عید نوروز، آینده را هدیه دهید  Vahid Think Tank

+ بسترهای فراگیر شدن طراحی صنعتی در ایران بر پایه الگوهای الوین تافلر 

+ روش‌های پیش‌بینی فناوری.  اندیشکده وحید

+ تاریخ تکرار نمی شود. الوین تافلر

+ آینده کسب و کار در سال 2030 - کتاب صوتی فارسی وحید وحیدی مطلق

+ سندروم یخچال فرنود حسني

+ هفت سازمان آینده پژوه ایرانی در سال 2016 

+ آينده‌پژوهي برآيند پيش‌بيني‌ناپذيري محيط است گفت‌وگو با دکتر سعید خزایی آینده‌پژوه و مدرس دانشگاه

+ آينده پژوهي: از قابليت فردي تا اجتماعي ياورزاده محمدرضا,رضايي كلج فاطمه

+ مبانی نظری و مورد کاوی های مختلف و متنوع  

+ اخذ مدرک حرفه ای آینده پژوهی به صورت حضوری و غیر حضوری از معتبرترین سازمان بین المللی  

+ آزمون های اندیشه ورزی در جهان حسین کاشفی امیری

+ دمینگ و ما صلاح الدین همایون

+ روش آﯾﻨﺪه ﭘﮋوه ﺷﺪن  ﺳﻌﯿﺪ رﻫﻨﻤﺎ

+ نقش هنر در آینده پژوهی الهام سهامی

+ الوین تافلر را بهتر بشناسیم دکتر شهیندخت خوارزمی

+ آیند هنگاری ملی جانشین برنامه های توسعه پنج ساله در علم، فناوری و نوآوری امیر ناظمی

+ پیشگفتار شوک آینده دکتر شهیندخت خوارزمی

+ آینده پژوهی کلید تحول درنقش های توسعه محور و راهبردی مدیریت منابع انسانی دکتر سید اکبر نیلی پور

+ نشست اندیشه 

+ آیا فناوری‌های همگرا آینده را تضمین می‌کنند؟ دکترمحسن رنانی

+ جامعه ای می‌تواند بحران‌هارا پشت سر بگذارد که دو وزیر آینده نگر «آموزش و پرورش» و «ارتباطات» آنرا اداره می‌کنند/ امروز «دانایی» است که قدرت می‌آفریند. جامعه شناسی هنر

+ گزارش برگزاری نشست «تاملی در ایده‌های آینده‌نگرانه تافلر» در گروه افواج 

+ دانایی به مثابه قدرت عاطفه شمس

+ فهم جامعه به کمک ژورنالیسم/ آثار تافلر نوعی جامعه‌شناسی مترویی‌ست 

+ خانیکی: نگاه تافلر نگرانی از آینده را کم کرد 

+ ‍ خلاصه سخنرانی جدید وحیدی مطلق درباره آینده قدرت ایران مدرس بین المللی فدراسیون جهانی آینده‌پژوهی  وحیدی مطلق

+ «آینده نگری» مهارتی سودمند برای مدیران 

+ پیش‌بینی‌های درست و نادرست آلوین تافلر کدام‌ بودند؟ BBC

+ الوین تافلر،آینده‌پژوه و نویسنده سرشناس آمریکایی در سن ۸۸ «‌۸۷»سالگی در گذشت. BBC

+ آینده جهان ، آینده زنان « مجله زنان امروز » مریم یوسفیان

+ آن سوی سرمایه داری و سوسیالیسم الوین تاقلر

+ سیر تحول مطالعات و تحقیقات ارتباطات و توسعه درایران دکتر کاظم معتمد نژاد

+ آینده پژوهی در کتابداری حسین کریمی

+ آینده نگر الوین تافلر 

+ فهم انسان معاصر از آينده - ۳بخش سید علیرضا حجازی

+ خودروسازان ایران، ویرانگرترین تهدید خودروسازی ایران صلاح الدین همایون

+ همایش آینده پژوهی ۱۱ خرداد...ونک. ملاصدرا 

+ فرهنگ آينده‌نگري را تقويت کنيم مصطفي عابدي

+ آينده‌نگري چيست؟. 

+ شـکـوفـائـی و تـوسـعـۀِ سیـستـم هـایِ اجتـماعـی- فرهنـگـی  جمشيد قراجه داغى

+ ما آینده خودمانیم رضا داوری اردکانی

+ آينده ‌نگري رشد و توسعه دکتر مهندس محمد پولاددژ

+ نامه اى بيك دوست قديمى.  جمشيد قراجه داغى

+ اصـل چنـد بُعـدی بـودن سیـستـم هـای اجتمـاعــی- فرهنگـی (نظـام های اجتمـاعــی). جمشيد قراجه داغى

+ انتخاب چیست؟ مـؤلفــه های آن کدامنــد وسیستـم های هدفمنـد مانند جامعه، سازمان و انسان برچه اساسی انتخـاب میکننـد؟  جمشيد قراجه داغى

+ گفتگو با جمشيد قراجه داغي  جمشيد قراجه داغى

+ اصل مفاهیـم پـدیــداری (پیــدایشــی) در یک نظـام اجتمـاعــی  جمشيد قراجه داغى

+ ابعــادِ سیـستـم هـایِ اجتماعـی- فـرهنـگـی جمشيد قراجه داغى

+ بررسی تکامل آینده نگاری علم و تکنولوژی در گذر زمان حسن کریمی فرد

+ اهداف در آینده نگاری دکتر امیر ناظمی

+ تجدد و تشخص آنتونی گیدنز

+ انسان و روباتها حسین مولا

+ مروری بر «آینده تکنولوژی» در اثر دانیل بل 

+ چهارمین انقلاب صنعتی چیست؟  کلاوس شواب

+ در مطالعات آینده نگری رضا سیف پور

+ ویژه نامه نوروزی نشریه زنان امروز  

+ عصر اطلاعات  کاستلز

+ آینده پژوهی: از قابلیت فردي تا اجتماعی محمد رضا یا رٍزاد / فاطمه رضایی کلج

+ دانشگاه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین ما هنوز ظرفیت پذیرش چند فرهنگ را ندارد دکتر مقصود فراستخواه

+ یک پیام کوتاه و مهم:‎تغیر نقشه خاورمیانه  احمد تقوائی

+ جنگ و ضد جنگ  تافلر

+ به سوی تمدن جدید : سیاست در موج سوم تافلر

+ آموزش و پرورش و آینده یوسف صفایی زاده

+ زندگی دانیل بل Daniel Bell 

+ سناریونگاري یا برنامه ریزي بر پایه ي سناریوها - 2 عزیز علیزاده، وحید وحیدي مطلق، امیر ناظمي ویراستار: سونیا شفیعي

+ رفاه مثبت ، فقر و ارزشهای زندگی  پروفسور آنتونی گیدنز

+ مفهومی از ارتباط ( عصر تضاد و تناقض ) پروفسور چارلز بی . هندی

+ سناريونگاري يا برنامه ريزي بر پايه ي سناريوها عزيز عليزاده، وحيد وحيدي مطلق، امير ناظمي

+ جراحی روح ایرانی دکتر محمود سریع القلم

+ فلسفه و زندگي روزمره دکتر موسی اکرمی

+ مجموعه کامل فیلم های آموزشی وحیدی مطلق قابل مشاهده در وب سایت آپارات وحید وحیدی مطلق

+ کلاس توسعه یعنی کلاس نقاشی دکترمحسن رنانی

+ پیشینه و آیندۀ کرسی‌های آکادمیک فلسفۀ علم در ایران دکتر موسی اکرمی

+ اندیشه های راسل ایكاف راسل ایكافinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995