Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


زنان ایده پرداز

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[15 Mar 2016]   [ ]

»استارت آپ ویکند« بانوان برگزار شد

اسـتارت آپ ویکنـد بانوان این روزها در بسـیاری از اسـتانهای کشـور باب شـده اسـت و تعداد زیادی از این کارگاهها به منظور توانمندسـازی بهتـر زنـان و ورود بیشـتر ایدههـای زنانه تدارک دیده شـده اسـت. این روزهـا شـاهد برگـزاری اسـتارت آپهـای مختلـف در سراسـر کشـور هسـتیم، تهـران مثـل همیشـه پیشـقدم شـد و بـا برگـزاری آن، آغازی در ایدهپـردازی بانـوان ایجـاد کـرد امـا بعـد از آن در واپسـین روزهای آذرمـاه، نوبـت اصفهـان بود کـه معاونـت امـور بانـوان اتـاق بازرگانی، اصفهـان میزبـان زنـان کارآفریـن و ایدهپـرداز در اتاق بازرگانی باشـد.

ســیدعبدالوهاب ســهلآبادی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در آغاز این مراســم به شعار دوره هشــتم اتاق بازرگانی اصفهان »اتاق برای همه« اشاره میکند و میگوید: بر اســاس این شــعار، توجه خاصی به بخش بانوان انجام گرفت و در حال حاضر 30 درصد از اعضای کمیسیون این اتاق را بانوان تشکیل میدهند. او عملکرد بخش بانوان اتاق بازرگانی را مثبت ارزیابــی میکند و میافزاید: عملکرد بانــوان این اتاق موجب پیشــرفتهای بزرگ، چه در بخش داخلی و چه خارجی شــده و مــا از این جهت به خود افتخار میکنیم. رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیــان این که بیش از 50 درصد فارغالتحصیالن دانشگاهی را زنان تشکیل میدهند، میافزاید: هماکنون بانوان سهم مهمی در عرصههای اقتصادی دارند و رسالت خود را به خوبی انجام میدهند. او یکی از وظایف مهم هیات رییسه اتاق بازرگانی را حمایت از رویدادهایی مانند استارت آپ میداند و میگوید: امیدوارم این حمایتها به تــداوم رویدادهای اینچنینی در اتاق بازرگانی اصفهان کمک کند. ســهلآبادی با اشــاره به توانایی بانــوان در عرصههای اقتصادی کشور، میافزاید: استارت آپها موجب شناخت بیشتر بانوان از ایدهپردازی و در نهایت معرفی زنان کارآفرین خواهد شد.

استارت آپ بومی

در ادامه، زهرا اخوان نســب معاون امور بانوان اتاق بازرگانــی اصفهان نیز به برگزاری رویدادهای کارآفرینی بانوان در نقاط مختلف دنیا اشــاره میکند و میگوید: رویداد اســتارت آپ بانوان اصفهان همگام با رویدادهای مشابه بینالمللی اما به صورت بومی انجام میشود. او هدف از برگزاری این برنامه را توانمندسازی بانوان در تمامی حوزهها به ویژه مشاغل اقتصادی عنوان میکند و میافزاید: ورود زنان به کسبوکارهای جدید، شبکهسازی، ایدهپردازی و انجام کارگروهی از جمله اهداف استارت آپ ویکند بانوان است. معاون امور بانوان اتاق بازرگانی با اشاره به تشکیل تیمهای 9 تا 10 نفره و رقابت این گروهها به مدت ســه روز، میگوید: تیمهای حاضر در این برنامه در مدت برگزاری این برنامه با اخذ مشــاوره از سوی کادر حرفهای این اســتارت آپ راهکارهای الزم را آموزش دیدهاند تا در نهایت بتواننــد با ایدهپردازی و ایجاد کســبوکار از این طریق زمینه را برای راهاندازی کسبوکار و تداوم آن ایجاد کنند. اخوان نسب ادامه میدهد: برگزیدگان استارت آپ از خدمات مشاورهای اتاق بازرگانی اصفهان بهرهمند شده و از آن برای راهاندازی کسبوکار خود استفاده میکنند. کارگروهی شکلگرفته در این نوع اســتارت آپها موجب یادگیری فعالیت گروهی و ایجاد کسبوکار از ایدههای نوینی است که در این دست برنامهها شکل میگیرند.

به دنبال توانمندسازی زنان هستیم

اخوان نســب به برگزاری این دســت اســتارت آپها در ســه روز آخر هفته در تمام کشــورهای جهان اشــاره میکند و میگوید: بایــد بدانیم منبع ایدههــای بزرگ از ایدههای کوچک شــکل میگیرند بنابراین با بهرهگیری از تجربیات کشورهای دیگر به دنبال توانمندسازی زنان برای کسبوکارهای ویژه هســتیم. او رمز موفقیت زنان را در فعالیتهای اقتصادی پرسشگری و اعتمادبهنفس عنوان میکند و میافزاید: در استارت آپ بانوان ایدههای نو شناسایی شده و برای فعالیت زنان در حوزه کسبوکار میدان وسیعتر و استعدادهای آنان شکوفا میشود. حسین مزروعی، »تسهیلگر استارت آپ بانوان« این برنامه با اشاره به آغاز این کارگاه با ارایه ایده، میگوید: در ابتدا باید ایدههای ارایه شــده، رای گیری شــود و در نهایت تیم تشکیل میشود بعد از آن طوفان فکری برای پیادهســازی ایده انجام گرفته و در نهایت محصول اولیه را به دست ما میرساند. او با توصیه اکید به تمام شرکتکنندگان، میگوید: از تمام شرکتکنندگان میخواهم برای رسیدن به موفقیت، پیروزی دیگران را تحمل کنند، آن را تحســین کنند و برای رســیدن به موفقیت به شــیوه خودمان موفقیت را تجربه کنیم. مزروعی در مورد چگونگی اجرای این برنامه، میگوید: در ابتدا صف ارایه ایده ساخته میشــود؛ افراد 60 ثانیه نفسگیر برای ارایه ایده وقت دارند، ســپس اسم ایده باید به برگزار کنندگان برنامه گفته شود و در نهایت ایده را به ذهن بسپارند، از ایده خود دفاع کنند و در نهایت اینکه رای گیری نهایی انجام میشود. او در پاسخ به این سوال که اگر ایده گروهی رای نیاورد چه سرنوشــتی در انتظار آنان است، میگوید: گروهی که رای کســب نکرده میتواند به گروههای دیگر ملحق شــوند و برای برنده شدن ایده دیگر تالش کنند. در ادامه برنامه اســتارت آپ مربیان این کارگاه سه روزه معرفی شدند و خانمها در یک برنامه نمادین در گروههای مختلف قرار گرفتند.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 83


بنیاد آینده‌نگری ایرانسه شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۵ آوریل ۲۰۱۷

ستون آزاد

+ مرز میان «فرار مغزها» و «قرار مغزها» وحید احسانی

+ ترامپ و نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ آیا وجه اصلی «فرار مغزها» وجه «مکانی/جغرافیایی» آن است؟  وحید احسانی

+ اندیشۀ سیاسی چیست و به چه دردی می‌خورد؟ 

+ هنر گفت و گو ـ آرک دیلی با ساسکیا ساسِـن- برگردان آرش بصیرت

+ سایه اقتصاد بر سر سیاست. محسن رنانی

+ سوریه، کره شمالی و نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ چگونه مشکلات سیاست خارجی را کاهش دهیم؟. محمود سریع القلم

+ ترامپ و دنیای پساحقیقت كن ويلبر

+ امکان تجزیه ایران؟ فرهاد یزدی

+ خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟! محمّد امینی

+ دل‌واپسانِ آزادی! جعفر پارساپور

+ همه پرسی برای تعیین سرنوشت نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ اعلان بی طرفی سپاه فرهاد یزدی

+ انتخابات سال 96 فرهاد یزدی

+ ترامپ و امنیت ملی ایران فرهاد یزدی

+ اتحاد ترکیه با عربستان فرهاد یزدی

+ تلاش در راه کاستن از تنش با عربستان فرهاد یزدی

+ اراده ملی = آشتی ملی  فرهاد یزدی

+ به سوی افزایش تنش فرهاد یزدی

+ پيش‌دبستاني و آموزش با زبان مادري محور توسعه عدالت آموزشي دکتر محسن رنانی

+ تجزیه در منطقه و نقش ایران فرهاد یزدی

+ روایت مختصری از نوجوانی (قسمت دوم) داوید لوبروتون برگردان آریا نوری

+ روایت مختصری از نوجوانی (قسمت اول) داوید لوبروتون برگردان آریا نوری

+ فراز پدیده ملت در سیاست ایران فرهاد یزدی

+ روند تحولات سپاه فرهاد یزدی

+ ما و نان گندم نما و جو فروش دکتر محسن رنانی

+ "منافع مشترک" نیرنگی کهنه! خیانتی پویا! علی صدارت

+ خلاء قدرت در نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ خطای بزرگ سیاستی دکتر محسن رنانی

+ آماده سازی سپاه پاسداران برای پر کردن خلاء قدرت فرهاد یزدی

+ لیبرالیسم و مسألۀ عدالت نگاهی به سیر ظهور لیبرالیسم و نولیبرالیسم در جهان و ایران گفت و گو با موسی اکرمی

+ جنبش برای دموکراسی یا سرنگونی؟ دکتر همایون مهمنش

+ تندروی و یا رشد پوپولیسم – بخش سوم فرهاد یزدی

+ تندروی و یا رشد پوپولیسم - بخش دوم فرهاد یزدی

+ تندروی و یا رشد پوپولیسم - بخش نخست فرهاد یزدی

+ انقلاب منابع آشکار در هزاره سوم: چالش‌ هستی‌شناختی اطلاعات غلامرضا سالارکیا

+ باروری مساعدتی، فناوری‌های ژنتیک و ژنومیک، و زندگی خانوادگی مارتین ریچاردز / ترجمۀ: محمد معماریان

+ حادثه ای بی سابقه در پایگاه نوژه و تحول بزرگ در خاورمیانه  رضا علوی

+ جامعه شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی محمد الیاس قنبری

+ کیمیا علیزاده؛ وقتی با مدال المپیک به خانه برگردد 

+ طلای حسن یزدانی باعث ۱۰ پله صعود کاروان ورزش ایران شد 

+ چرا از افراد موفق متنفریم؟ ترجمه زینب آرمند

+ محور روسیه - ترکیه فرهاد یزدی

+ راز کشتار تابستان ۶۷ در زمستان ۵۷ نهفته است  رضا علوی

+ کتاب اسطوره‌شناسی آسمان شبانه: تخیلاتی با منابع مجعول رضا مرادی غیاث آبادی

+ پاسخ دکتر وکیلی به نقد رضا مرادی غیاث‌آبادی بر کتاب اسطوره‌شناسی آسمان شبانه دکتر وکیلی

+ ادامه دسیسه برای انحلال ارتش فرهاد یزدی

+ هشداری به ارتش فرهاد یزدی

+ اقتصاد ایران در آستانه بن بست/ دولت ابزار لازم برای خروج از رکود را ندارد/ از فرصت برجام برای سرمایه‌گذاری استفاده نشد محسن رنانی

+ کودتا در عصر نوین فرهاد یزدی

+ احتمال درگیری نظامی  فرهاد یزدی

+ امنیت ملی در رابطه با فساد فرهاد یزدی

+ مقاومت زن دربرابر ایدئولوژی مردسالار در نمایشنامة قصة زمستان از شکسپیر 

+ نقش استقلال در وقایع اخیر اروپا و تفکر در آموزه‌هایی برای ایران علی صدارت

+ سیاست عربی نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ پدیده ترامپ و انتخابات در آمریکا نادر اسکوئی

+ بده و بستان بی نتیجه فرهاد یزدی

+ نجات یافته - داستان واقعی بابک پایدار

+ نظم پنهان اسلامى كردن علوم انسانى در ايران  جمشيد قراجه داغى

+ گفتاری درباره‌ی رخدادهای هویت‌ساز 

+ مسابقه پیامکی آینده پژوهی در مرداد ماه برای برنده شدن جایزه با حضور مورفر و سافتر در مقابله با چالش سالخوردگی جمعیت 

+ اتاق‌های فکر استانی؛ الگویی برای تعامل دولت، جامعه و دانشگاه سلیمان پاک سرشت

+ از یاخچی آباد تا نازی آباد رضا علوی

+ افزایش احتمال برخورد داخلی فرهاد یزدی

+ نخستین گام در راه آشتی ملی فرهاد یزدی

+ مجلس خبرگان فرهاد یزدی

+ جنگ افزار هسته ای و امنیت ملی در عصر "شهادت" فرهاد یزدی

+ چرخش سریع سپاه قدس فرهاد یزدی

+ آشتی ملی فرهاد یزدی

+ مهدی کروبی به حسن روحانی: از “حاکمیت مستبد” بخواهید دادگاهم را برگزار کند تا بگویم نجیب و نانجیب کیست؟  «سحام»

+ سالِ خودکشی! گفتگو با ناصر فکوهی مرضیه جعفری

+ نزدیکان پوتین در حلقه مظنون به پولشویی bbc

+ مساله اصلی روحانی: امنیت داخلی و نه خارجی فرهاد یزدی

+ دانیل بل، جامعه شناس دنیای جدید. 

+ دانیل بل و پایان ایدئولوژی 

+ تصفیه کابینه روحانی فرهاد یزدی

+ عیدی زهرآلود سپاه پاسداران به مردم ایران  احمد تقوائی

+ تحولات سوریه فرهاد یزدی

+ مهاجرت نسل جوان، جنگ و خشکسالی /آینده تاریک خاورمیانه 

+ پکیج پیش بینی های سال 95 

+ داعش در حال تربیت نسل آینده تروریست هایش است 

+ زنان ایده پرداز 

+ تنها انسان ناراضی می‌تواند امیدوار باشد یحیی شعبانی

+ شتاب تحولات فرهاد یزدی

+ دانش فرمال و بلا اثر فاجعه هر روز عميق‌تر مي‌شود 

+ تحولات جامعه امروز ما را نمي‌توان با تاريخ‌نگاري‌هاي سنتي ديد 

+ آقای روحانی : مسئولین نوشتن محو اسرائیل به روی موشک ایران را به مردم معرفی کنید احمد تقوائی

+ بهره برداری از موقعیت بدست آمده فرهاد یزدی

+ گفتگوی منتشر نشده با محمود عباديان: سرم به سنگ خورد دکتر محمود عباديان

+ فرصت تاریخی پیش آمده فرهاد یزدی

+ ورشکستگی اقتصادی فرهاد یزدی

+ خطاب به جوانان ایران : چرا نباید در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کرد احمد تقوائی

+ نیاز به اقدام فوری و اساسی فرهاد یزدی

+ دارک دیتا: آینده روشن یا سراب خطرناک هرمز پوررستمی

+ اول توسعه، بعد دموکراسی 

+ تجزیه در منطقه فرهاد یزدی

+ تحولات منطقه، ایران و انتخابات فرهاد یزدی

+ دموکراسی برای عوام و سیاستمداران بزرگ  سیما مهذب

+ چه می توان انتظار داشت؟ فرهاد یزدیinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995