Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[13 Jun 2015]   [ ﺟﺮﻳﺲ ﻫﻨﺴﻮن اوﻣﺎﻧﺎروﻻ]

 ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ روﺑﻪروﺳﺖ. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد و ﭼﺎﻟﺶ دوم از راهﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﺷﻴﻮه زﻧـﺪﮔﻲ ﻓـﺮدي و ﻧﻈـﺎم اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻳﻌﻨـﻲ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﺧﻮردن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد و ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠّﻲ آنﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد. در اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﻴﺎم ـ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﻌﺎﻧﻲ آن ﻫﻤﺮاه ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ارﺗﺒﺎﻃﺎت (رﺳﺎﻧﻪ) ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار دارد. ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻳـﻦ دو ﭼـﺎﻟﺶ، اﻧﻘـﻼب در ﺳـﺨﺖاﻓـﺰار و ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﻧﺮماﻓﺰار را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد.

اﺷﺎﻋﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ. واژه »ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي« ﻫﻢ ﺑﻪ روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ و ﻫﻢ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ در ﻧﻈـﺎم اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﻣﻲﺷﻮد. در ﭼﺎرﭼﻮب دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻳﻚ رﺳﺎﻧﻪ ﺧﺎص و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﭘﻴﺎم ارﺳﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺮاد و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان و ﺗﺄﺛﻴﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﭼﻨﺪان ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺗﺄﺛﻴﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮاي دوران ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي و ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻧـﺴﻞﻫـﺎ ﻧﺎﻣﺤـﺴﻮس ﺑـﺎﻗﻲ ﻣـﻲﻣﺎﻧـﺪ. از دﻳـﺪﮔﺎه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻨﺶﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮده و در ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داراي ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي آن ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺳﻮي ﻣﺮدم ﻛﺸﻮر ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﻨﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش و ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ، از ﺳﻮي ﻣﺮدم و ﻫﻢ از ﺳﻮي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﻤﻞ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ، ﺗﻄﺒﻴـﻖ دﻫﺪ. ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻴﺎﺗﻲ دارد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد و ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ دﮔﺮﮔـﻮﻧﻲ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳـﻚ، ﻣﻴﺰاﻧـﻲ از ﺻـﻼﺣﻴﺖ و ﺷﺎﻳـﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻧﻴـﺰ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺳﻂ روﺣﻴﻪ ﻣﺒﺎرزهﻃﻠﺒﻲ، ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ (ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳـﺘﺎنﻫـﺎ، ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و ﺳﻨﻦ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ) ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﻲﺷـﻮد. ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ و ﻣﻲﺗﻮان ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺳـﻪﮔﺎﻧـﻪاي ﺑـﺮاي آنﻫـﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد: اﻟﻒ. ﺗﺄﺛﻴﺮ »ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي« ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺰا ﺑﺮ ارزشﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ب. ﺗﺄﺛﻴﺮ ارزشﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ج. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﺘﻮاي رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ ارزشﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.

ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﻛﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺪاء ارزﻳﺎﺑﻲ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻗﻠﻤـﺪاد ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد، ﭼﻮن اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ رﺳﺎﻧﻪ و ﻧﻔـﻮذ رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﻲﺳـﺎزﻧﺪ. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎيﺑﻨـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ. آﻟﺘﻮﺳـﺮ1 ﺗﻮﺟـﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞﻛـﺮد اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ2 دوﻟﺘﻲ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻛﺮده و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻌـﺎﻧﻲ ﻣـﺸﺘﺮك و ﺗـﺮوﻳﺞ اﻳـﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت را ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﻲﺑﺨﺸﻨﺪ، ﻣﻌﻄﻮف ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮد ﭼﻪ رﺳـﺎﻧﻪاي در ﭼﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ارزشﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد. در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان آنﻫـﺎ را از ﻟﺤـﺎظ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎم رﺳﺎن، اﻃﻼع رﺳﺎن و آﮔﺎﻫﻲدﻫﻨﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد. ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛـﺎرﺑﺮد ﺧـﺎص اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ و اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و ﺗﻮدهﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﭘﺬﻳﺮش و ﻛﺎرآﻳﻲ اﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮان ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻓﻨﻲ ﻛـﺸﻮر اﻳﻔـﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ و دﻳﺪﮔﺎه آنﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﭼﻮن ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ، ﭘﺬﻳﺮش، ﺿﺮورتﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد. اﺛـﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎ را ﻣﻲﺗﻮان از زواﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺮدي، ﺧﺎﻧﻮاده، ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻮﭼﻚ، ﻣﻠّﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار داد (ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار .(1-1 ﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ. ﻧﻤﻮدار 1-1 ﻣﺪل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﻓﺮد ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱﻫﺎ (ﺭﺍﻩﺑﺮﺩﻫﺎ) ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﻪ اﺑﺪاﻋﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮد. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ادﻏﺎم ﺟﻨﺒـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﺷـﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺷﻜﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارد ﻛﻪ ﻋﻤﻞﻛﺮد ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي از ﻃﺮﻳﻖ آنﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد. (ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﺿﺒﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ). ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

اﻣﺮوزه اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﺟﻮاﻣﻊ روﺳـﺘﺎﻳﻲ و اﻧﺘـﺸﺎر آن در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ: 1. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدي از ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ، رواﺑﻂ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، رواﺑـﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﻘﺶ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺟﻨﺴﻴﺖ، رﺷﺪ آﮔﺎﻫﻲ، ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، ارزشﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت. 2. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺎف ﻣﻴﺎن اﻃﻼﻋـﺎت ﻏﻨـﻲ و اﻃﻼﻋـﺎت ﻧﺎﻗﺺ؛ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺸﺎر ﺧﺎﺻﻲ از اﺟﺘﻤﺎع. 3. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت دﺧﺎﻟﺖ، دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫﻢ در ﻣﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻢ ﻣﺪﻳﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺘﻮاي ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺷﻴﻮه ﻛﻨﺘﺮل، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳـﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺑـﺎﻟﻌﻜﺲ؛ و ﻣـﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎزد.

اﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ، ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ و وﻳﺪﺋﻮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﺤﺮك ﺑﺨﺸﻲ دوﺑﺎره و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻧﻮاع ﺳﻨﺘﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻲﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ دارﻧﺪ. دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ در ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ، ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻣﺎن ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ. ﻣﺜﻼً رادﻳـﻮ، ﺳـﻴﻨﻤﺎ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳـﻮن ﭘـﻴﺶ از اﻳـﻦ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ رﺳﺎﻧﻪ ﺳﺮﮔﺮمﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ. وﻟﻲ اﻣﺮوزه اﻳﻦ رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻧﻘـﺶ آﻣﻮزﺷﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ روي داده اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﻣﻴﺰﮔﺮدﻫﺎي رادﻳﻮﺋﻲ، ﻛﻠﻮپﻫﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ، ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﻲ زﻧﺎن و ﻛﻠﻮپﻫﺎي وﻳﺪﺋﻮﺋﻲ ﻣﻲﺗﻮان اﺷﺎره ﻛﺮد. اﻣﺮوزه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻨﺘﻲ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﻴﺮﻧﺪه را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ. اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﮔﺮاﻳﺶ دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﺗـﺎزه ﺑـﻪ وﺟـﻮد آوردهاﻧـﺪ و داراي اﺛـﺮات ﺟﻨﺒـﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ـ رواﻧـﻲ، ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي واﻗﻌﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺑﺰاري ﺑﺮاي دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺪ.

در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎنﺳـﺎزي در ﺷﻴﻮهﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آنﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﻚ اﻟﮕﻮ ﺑﺮاي اﺷﺎﻋﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺖ ادﻏﺎم آن در ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﻲﺷﻮد.

اﺷﺎﻋﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد: اﻟﻒ. اﻳﺠﺎد آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻔﻴﺪﻧـﺪ؛ ب. ﺑـﺎزﮔﻮ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﻨﺴﻮخاﻧﺪ؛ ج. ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژيﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ و ﻗـﺪﻳﻢ د. ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻧﺎن (ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺷﺎﻋﻪ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻓﺼﻞ 3 ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ). ﺑـﺎ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﻋﻠﻤﻲ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻓﺮاد، ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲﺷﻮد. رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﻲﺑﺨﺸﻨﺪ.

 

 

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ارﺗﺒﺎﻃﻲ: ﭼﺎﻟﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

 

 

آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺮاي ﺣﻔـﻆ ﻫﻮﻳـﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و ارزشﻫـﺎي ﻳـﻚ اﺟﺘﻤـﺎع ﺧـﺎص، ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻗﺎﺑﻞ درك اﺳﺖ. اﻧﺘﺨـﺎب ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻫﻤﻴـﺸﻪ در درون ﻳـﻚ ﻧﻈﺎم ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻧﻪ در ﺧﻸ. ﻣﺴﻮؤﻻن ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺳﻮم، ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﮔـﺴﺘﺮش ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎ را ﺑـﺎ ﻧﻘـﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺆال روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از ارزشﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺮاﺳـﺖ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ﻳـﺎ آنﻫﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ؟ آﻳﺎ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ارزشﻫـﺎي ﺳـﻨﺘﻲ را ﺗـﺸﺪﻳﺪ و ارزشﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ ﺑـﺎ اﻓﺘـﺎده و ﺣﻘﻴـﺮي را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ؟ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺑﺎ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدن ﺷﺎداﺑﻲ و ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻴﺎن ﻓﺮﻫﻨـﮓﻫـﺎ را ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؟ از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ ﺷﺎداﺑﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﻣﻲﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ روﻧﺪ ﻳﻜﺴﺎنﺳـﺎزي1 در ﻫـﻢ رﻳﺨـﺘﻦ ﻗﺎﻟـﺐﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻨﮓﺷﺪن ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي اﻗﻠﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ داد.

ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺿﺮورت ﺑﻪوﻳﮋه در ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻛﺜﺮتﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎ ﺻـﺮﻓﺎً ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. آنﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﻮح و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوت، ﺗﺄﻣﻴﻦ و اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣـﺮدم در ﻓـﻀﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪاي ﻛﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪ آوردهاﻧﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. آﻧﭽﻪ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ارزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﻠـﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻪ ﺗﻮان ﺗﺠﺮﻳﺪي اﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳـﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

 

زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

 

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ارﺗﺒﺎط و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪلﻫﺎﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﺛـﺮات اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ارزشﻫﺎ، اﺻﻮل و آداب و ﺳﻨﻦ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل زﻣﻴﻨـﻪ را ﺑﺮاي دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻮاﻣﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻧﺎﺷﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد. ﭼـﺎره ﻛﺎر ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎي ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻏﺎﻟﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺑﻄﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ﭼﻮن ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رو در رو ﻳـﺎ ﺑـﺎ واﺳـﻄﻪ اﺑﺘـﺪا ﻋﺮﺿـﻪ، ﺳـﭙﺲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و اﻗﺪام ﻻزم ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﻨﻲ، ﺑـﺮاي ﺗﺄﻳﻴـﺪ درﻳﺎﻓـﺖ ﻳﻚ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺎص ارﺳﺎل ﺷﻮد. (ﺗﺼﻤﻴﻢ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﻲ در ﻗﺒﺎل ﻳﻚ ﭘﻴﺎم ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ در ﻣﻮردي ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺷﺪه، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ). در ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن ﺳـﻮم ﻫﻤﻴـﺸﻪ ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت و زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه دارﻧﺪ.

ﻛﺎرآﻳﻲ ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺧﺎص، ﺑﻪ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻣﺴﻠﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻣـﺜﻼً در ﻛـﺸﻮري ﻧﻈﻴـﺮ ﻫﻨـﺪ، اﻳـﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺑـﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﺪ و از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪاي ﺟﻬﺖ اﺷﺎﻋﻪ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻼي اﻫـﺪاف ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻛﻤﻜـﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ. در ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﻛﻨﻨـﺪه در ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر (ﻧﻈﻴـﺮ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ) ﺗﺄﻛﻴـﺪ دارد ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي و اﻧﮕﻴﺰة ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴـﺮي از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳـﻮن در ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻮرد ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ دوﻟـﺖ اﻳـﻦ ﻛـﺸﻮر ﭼـﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎﻳﻲ را رﺷﺪدﻫﻨﺪه ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮده و ﭼﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻲاﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 

ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي

 

ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ در ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ. زﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده، ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﻲ وﺳﻴﻌﻲ را ﺟﻬﺖ اداره و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را اﻳﺠﺎب ﻣﻲﻛﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن ﺳـﻮم ﺗـﻮان ﻣـﺎﻟﻲ ﻻزم ﺑـﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﺪهاي در راه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد ـ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ ﺑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﻛﻪ دوﻟـﺖ درﺻـﺪ اﭼـﺮاي آن اﺳـﺖ ﻣـﻲﮔـﺬارد. در ﺑﺮﺧـﻲ از ﻛـﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﻮﻳﮋه ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺒﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺪاﺑﻴﺮ و ﺗﺮﺗﻴﺒـﺎت ﻣـﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮﻣﺘـﺪاول در ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ، دوﻟﺘﻲ، ﻣﻠّﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮوز ﻛﻨﺪ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﻴﻞ و دﺳﺘﺎوﻳﺰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري وﺳﻴﻊ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. اﻛﺜﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘـﻲ را ﺟﻬـﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﺎﺧﻪﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻈـﺎﻣﻲ اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﻣـﻲدﻫﻨـﺪ. اﻳـﻦﮔﻮﻧـﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺿﺮورت دﻓﺎع از ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻟﻜﻦ داﻣﻨﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎ از ﻣـﺴﺎﻳﻞ دﻓﺎﻋﻲ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲرود.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺟﻨﺒﻲ آن ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ. آﻳﺎ ﻛﺸﻮري وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻣﻔﻴﺪﺑﻮدن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﭘﻮﻟﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮف ﻣﺴﺎﻳﻞ دﻓﺎﻋﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ؟ آﻳﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را در ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﺻﺮف ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧـﺎت را در راه ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﻓﻘـﺮ، ﺑﻴﻤـﺎري و ﮔﺮﺳـﻨﮕﻲ ﺻﺮف ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ؟

ﻣﺴﺄﻟﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در 1948 ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﻴﺎري ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﻮﻳﮋه در ﻋﺼﺮ ﺗﻠﻔﻦ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺠﻤﻠﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﻜﻪ از ﺿﺮورﻳﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎ، وﺳﺎﻳﻞ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻬﺪه ﺗﻬﻴﺔ آنﻫﺎ ﺑﺮآﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺑﺎ آنﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮي را در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ و درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل: ﺳﻴﺎﺳﺖ دوﻟـﺖ ﻫﻨـﺪ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳـﻮن ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎي ﭘﻴﺎمﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮدم از داﺷﺘﻦ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻴﻮهﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ دو ﻣﻮﺿﻮع در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد: ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و اﻗﺘﺼﺎد، اﻗﺘﺼﺎد و ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ. در اﻳـﻦ ﻛﺘﺎب ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﻣﺸﺘﺮك دارﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﻜﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ دﻳﺪﮔﺎه و ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻗﺒﺎل ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻄﻮح ﻣﻠّﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ز ﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.

 

ﭼﻜﻴﺪه

 

از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻮﺳﻌﺔ اﺑﻌﺎد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ، اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﭘﺎﺳـﺦﮔـﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺆاﻻت ﺑﻲﺷﻤﺎري ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻏﻴـﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ زﻣﻴﻨـﺔ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﻬﺘـﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ، ﻋﻤﻞﻛﺮد و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را درك ﻧﻤﻮد. ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺪارك رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده ﻟﻜﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ. ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑـﺴﻴﺎري از ﻛـﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت زﻳﺮﺑﻨﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺰرگ ﺗﺄﻛﻴﺪ دارﻧﺪ وﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ دروﻧﻲ ﺧﻮد و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺰرگ، در اﻳﺠﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانپنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹ آوریل ۲۰۱۸

تکنولوژی

+ تکنولوژی و آینده جامعه 

+ گشايش اولین فروشگاه بدون فروشنده و صف توسط آمازون 

+ فناوری‌هایی که در سال ۲۰۱۸ رشد می‌کنند مهدی مطلبی

+ صوفیا، ربات شهروند تمایل به تشکیل خانواده دارد! 

+ روبات عصیانگر در شهر بی‌قانون؛ آغاز عصر وحشت حمیدرضا تائبی

+ اسکلت‌ پوشیدنی شنوا برای معلولین مهدی صنعت‌جو

+ سازمان ملل، هوش مصنوعی را زیر نظر می‌گیرد مهدی صنعت‌جو

+ عطش ساختن فردا  سید کامران باقری

+ کارخانه های آینده | کسب و کاری با فناوری چاپ سه بعدی 

+ تكنولوژى‌آموزشى‌ يا‌تكنولوژى‌يادگيرى 

+ با این لباس هوشمند گرم می‌شوید 

+ خطر هک‌شدن خودروهای هوشمند جدی است 

+ آیا هوش مصنوعی بزرگترین تهدید برای تمدن بشری است؟ مهدی صنعت‌جو

+ انسان یا محصول، نسل‌های آینده کدامند؟ حمیدرضا تائبی

+ این روبات 500 برابر سریع‌تر از انسان کار می‌کند حمید نیک‌روش

+ جلوگیری از تصادفات منجر به مرگ خودران‌ها با تصمیم‌گیری به سبک انسان حمید نیک‌روش

+ کدام شغل‌ها تا ۱۰ سال آینده نابود می‌شوند؟ حمیدرضا تائبی

+ از این پس هوش مصنوعی مصدومیت‌های ورزشکاران را پیش‌بینی می‌کند حمیدرضا تائبی

+ هوش مصنوعی خودسر!/ آیا ترس دانشمندان به واقعیت بدل می‌شود؟ 

+ آیا در نهایت ماشین ها میتوانند پیش داوری و تعصب داشته باشند؟ 

+ تجاری‌سازی فناوری رابط مغز و کامپیوتر 5 دستاورد مهم دارد 

+ این ربات خیلی راحت و سریع خودروی شما را پارک می کند! +تصاویر 

+ استفاده از ربات‌ها در صنعت بیمه 

+ پایان عصر نفت! بهزاد احمدی نیا

+ چاپ 3 بعدی استخوان مصنوعی 

+ تولید دست مصنوعی 15 دلاری 

+ انسان‌ها و هوش مصنوعی همزیستی مستقل را تجربه خواهند کرد حمیدرضا تائبی

+ روبات‌ها به یکدیگر مهارت‌های جدید را یاد می‌دهند حمید نیک‌روش

+ دختر یازده ساله در نشست سالانه سهامدارن مایکروسافت چه سوالی مطرح کرد؟ حمیدرضا تائبی

+ بیشتر از ۸۰ درصد مشاغل امروزی تا چند سال آینده از بین می‌روند! حمید نیک‌روش

+ انقلاب الکترونیک , یا چگونه قاره آسیا زباله دان جهان شد 

+ فناوری های تشخیص هویت. صالح سپهری‌فر

+ رانندگی در واقعیت افزوده فرانک فراهانی جم

+ با بمب الکترومغناطیسی آشنا شویم 

+ ساخت جوهر از آلودگی هوا! 

+ خانه‌ای که در باد می‌رقصد+تصاویر 

+ مرکز تخصصی بازی‌های رایانه‌ای به حوزه درمان و امنیت وارد می‌شود 

+ ویژگی‌های بایسته معلمان در بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند 

+ جهان در 150 سال آینده چگونه خواهد بود؟. 

+ آینده نگری در مدیران IT 

+ بازی پیامکی و محتوای آموزشی - سرگرمی برای آینده پژوهی وحید وحیدی مطلق

+ ماشین هایی هوشمند تر از انسان 

+ مجازی بودگی و قدرت «دولت موبایل» داود زارعیان

+ تکنولوژی های آینده چگونه خواهند بود؟ عرفان کسرایی

+ انقلاب صنعتی چهارم در راه است احمد علوی

+ بررسی رابطه ی بین سناریو های تکنولوژی با داستان های علمی- تخیلی با نگاهی به چرخه ی روبوت آسیموف و فضای سایبری گیبسون مریم اخوی

+ آیا حضور ربات‌ها را در زندگی‌مان خواهیم پذیرفت؟ جین ویکفیلد - بی‌بی‌سی

+ ﺗﻌﺎرض دو ﻧﮕﺮش در ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﭘﮋواک آن در ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی اﯾﺮان رهبر محمودزاده

+ روبات های پرستار در راه اند...مزایا ، معایب و خطرات صالح سپهری فر

+ سیر تحولی علم و تکنولوژي بعد از جنگ جهانی دوم الکساندر کینگ

+ ضرورت ارزیابی اخلاقی تکنولوژی های نوین ارتباطی وحیده علی پور

+ فیسبوک چگونه با استفاده از هوش مصنوعی تصاویر را برای نابینایان قابل درک می کند؟  مریم موسوی

+ چيني ها آيفون توليد مي کنند نه استيو جابز جوزف ناي

+ بهبود الگوی زندگی در مساله انرژی و تکنولوژی جلال نبهانی‌زاده

+ برای زندگی درکنار ربات ها آماده اید؟ شهرام یزدان پناه

+ دوران رباتی میترا بهاری

+ دسترسی ۵۰ درصدی کشورهای در حال توسعه به اینترنت باندپهن 

+ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺮﻳﺲ ﻫﻨﺴﻮن اوﻣﺎﻧﺎروﻻ

+ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺮﻳﺲ ﻫﻨﺴﻮن اوﻣﺎﻧﺎروﻻ

+ فناوری اطلاعات در سازمان ها و ادارات شهاب وهابزاده

+ جنگ‌‌‌ بر ‌‌پایه ‌‌فناوری ‌‌اطلاعات‌ فریبا فرهادیان‌

+ تأملی دوباره در مفهوم اطلاعات و دانش: با تأکید بر حوزۀ علم اطلاعات و دانش شناسی مریم صابری

+ فهم سواد اطلاعاتي Barbara Humes

+ فناوری اطلاعات در حال ایجاد تحولی انقلابی در محصولات است روشنگری مدیریت اینترنت اشیاء

+ سبقت کتابهای الکترونیکی از کتابهای چاپی تا ۲۰۱۸ 

+ انقلاب اینترنت اشیا در سال ۲۰۲۰ 

+ نقش فناوری اطلاعات در سازمان‌های امروزی 

+ نابرابری دیجیتالی 

+ آینده پژوهی و چالشهای صنعت نساجی  فاطمه رئيسي 1 ، احسان قرباني 2 ، محمد قانع، فاطمه معدني

+ فناوری نسل آینده مترجم: فرناز رجبی مهر

+ نسل جديد خانه‌هاي خورشيدي 

+ خانه‌هایی که از صاحبان‌شان باهوش‌ترند 

+ افزایش شدت حملات سایبری در دهه آینده 

+ هرآنچه که درباره اینترنت اشیا می‌دانیم  زومیت

+ سفری به دنیای آینده 

+ روبات به جای انسان مترجم : علیرضا سزاوار

+ نفی نگاه صرفا اقتصادی برای‌ طرح‌ریزی سیاست صنعتی کشور حمیدرضا رضایی

+ صنایع الکتریکی و الکترونیکی جزو الویت‌های اول صنعت کشور محمد امین آجورلو

+ مهمترین تحولات صنعت پالایش نفت آمریکا؛ از دیروز تا امروز پیام کهتری

+ جوانان را نباید برای کارمند شدن تربیت کنیم سورنا ستاری

+ برنامه‌های سوئیس برای توسعه دیپلماسی علمی (۱) 

+ آخرین هشدارهای وایبری  ندا داوودی

+ سایبورگ: آدم‌هایی که ماشین می‌شوند بی بی سی

+ محصولات تکنولوژی جدید در سال 2015 

+ زمان در اتاق های گپ  

+ بدافزاری که از هشت سال پیش فعال بوده است  

+ جایگاه باورنکردنی ایران در سرعت اینترنت! 

+ دیجیتالی شدن 

+ ۷ نوآوری بزرگ متحول کننده زندگی بشر  

+ با 5 فناوری خانه‌های آینده هوشمند می‌شود میثم لطفی

+ ۱۰ فناوری شگفت‏انگیز در آستانه‏ پیدایش  ترجمه: سید علیرضا حجازی

+ اختراعاتی که غذاخوردن را متحول می‌کنند 

+ این پرنده های ​هوشمند، ​خودشان تصمیم می گیرند airspacemag

+ نخستین کلیه مصنوعی پوشیدنی جهان در راه بازار 

+ نخستین کلیه مصنوعی پوشیدنی جهان در راه بازار 

+ انهدام کامل اطلاعات علی حسینیان

+ جستجوی اطلاعات یا اطلاع یابی 

+ ۱۰ قابلیت جدید ویندوز ۱۰ 

+ باورهای تکنولوژیک استیو جابزچه بود؟  ویوان نیوز

+ ارتش روبات ها در مهدکودک  ترجمه؛ نسترن صائبیinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995