Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگرگزارش «قیام ملی ۲۸ مرداد» از زبان سازمان دهندگانش
[08 Jul 2017]   [ محمد امینی]
برای پژوهشگرانی که در جستجوی راستی های تاریخ اند، اسناد تازه‌ی سیا و وزارت امور خارجه‌ی ایالات متّحد آمریکا، برآن چه که اسناد پیشین و گزارش های اشکارشده‌ی دولت بریتانیا و یادمانده های بسیاری از نخبگان سیاسی ایرانی، بریتانیایی و آمریکایی، پیشتر نشان داده بودند، پرتوی تازه ای می افکند. یکی از این اسناد، گزارشی است که اقای کرمیت روزولت، رئیس بخش خاورنزدیک و شمال افریقا و مدیر برنامه ریزی در سازمان سیا، از چند و چون کوشش خود برای به راه انداختن...

مردی که گناهش پرخاش به خرافات بود
[10 Mar 2017]   [ محمد امینی]
«آقای نواب گفت ما که دستمان به کسروی نمی رسد، بهتر است حالا که از دادگستری بیرون می آید قالش را بکنیم ... آن دوتن [برادران امامی] از جلو و بقیه از پشت سر وارد داگستری شدند ... خدا رحمت کند آقا جواد مظفری را، زیر صندلی میرود و با اسلحه سرد قال قضیه را می کنند ... از دادگستری که بیرون می آمدند، همه الله اکبر می گفتند.» (حسین اکبری مدّاح، حلبی ساز پیشین و از مدّاحان سرشناس در جمهوری اسلامی)۱ شست و پنج سال پیش،۲ در روز بیستم اسفند ۱۳۲۴، شادروان احمد کسروی...

در راه راست گرداندن چند ناراستی (بخش یکم)*
[25 Feb 2017]   [ محمد امینی]
اینک که پنجاه سال از درگذشت زنده یاد محمّد مصدّق می گذرد، کارزار ناراست گویی درباره‌ی او، همچنان برپا است و تنور پراکندن دروغ، همچنان داغ! یکی از پذیرفته ترین ناراستی ها درباره‌ی مصدّق، این اتّهام است که او بارها پیشنهادهای منطقی ایالات متّحد آمریکا و بریتانیا را برای برون رفت از بحران نفت نپذیرفت و اقتصاد ایران را با ورشکستگی روبه روساخت و زمینه‌ی کودتا را فراهم گرداند. نخستین ناراستی در این زمینه، اشاره به مذاکرات هشتادساعته‌ی مصدّق...

تاریخ سازی به سیاق پان ترکیسمِ سویِتیک!
[25 Oct 2015]   [ محمد امینی]
چند هفته‌ی پیش، یکی از دوستان آذربایجانی تبار من که چندماهی را برای یک پروژه‌ی دانشگاهی در باکو به سر برده بود، به ینگی دنیا بازگشت و رهآورد سفرش برای من، انبوهی کتاب و رونوشت اسناد از آرشیوهای دولتی و دانشگاهی جمهوری آذربایجان بود که می دانست مرا چندماهی گرفتار خواهد کرد.

در سراشیب گور سیاست*
[16 Sep 2015]   [ محمد امینی]
اگرچه گفت و گو و چالش اندیشه ای پیرامون رویدادهای تاریخی، کاری پسندیده و سودمند می باشد، وارونه سازی تاریخ به سودای سیاست یا پاداش، رفتاری ناپسند و فرومایه است. هستند کسانی که در سودای پاداش و دینار، به بازنویسی و گزارش تاریخ پرداخته اند و می پردازند. شوربختا که کسانی هم، سودای سیاست را بهانه‌ی وارونه سازی تاریخ می کنند و برای بهره برداری های سیاسی روز، تاریخ نویس می شوند و سُرنا را از سرگشادش می زنند.

جستاری پیرامون تاریخچه‌ی جمهوری خواهی در ایران
[20 Nov 2014]   [ محمد امینی]
جستاری که پیش رو دارید، بخشی از پژوهشی است که من در بررسی تاریخ اندیشه های جمهوری خواهانه درایران فراهم کرده بودم و هنوز آمادگی چاپ آن را نداشتم. رویدادهایی، همراه با اندرز وپیشنهاد برخی از دوستان، مرا برانگیخت که چکیده ای ازآن پژوهش را همراه با یادداشتی، در این جستار به دنیای اینترنتی بسپارم.

آقای شریعتمداری و پروژه‌ی قومی سازی ایران
[18 May 2013]   [ محمد امینی]
راهکار پیشنهادی آقای شریعتمداری، راهکاری واپسگرا و نادرست است که گفتمان امروز ایران را از گذر به سوی دموکراسی و حکومت غیردینی، به بیراهه‌ی بنای ایالات متّحد قومی ایران و سرانجام چندپارگی کشورما می کشاند؛ نسخه ای است کهن تر از ایران دوران مشروطه که نه در هیچ کجای جهان آزمون شده و نه خویشاوندی دوری با اندیشه و راهکارهای دنیای مدرن دارد.

در پاسداری از راستی و رسواسازی پلشتی
[10 Apr 2013]   [ محمد امینی]
باردیگر کارزار «بازبینی» کارنامه مصدّق بالا گرفته است. انگیزه آن هم شاید واکنش به شوری باشد که در میان جوانان ایران برای آگاهی از تاریخ کشورشان برپاشده است. دراین آشفته بازار که همه پژوهشگر و تاریخ دان و بازگوکننده راستین تاریخ شده اند، کسانی می گویند و می نویسند که ملّی شدن نفت به ایران زیان رساند و ازاین هم فراتر رفته می گویند که خود بریتانیا ماجرای ملّی شدن صنعت نفت را به راه انداخت تا ایران در شرکت بزرگ آتی BP شریک نباشد! ازاین سخن می گویند...

مشیری با دکتر محمد امینی - دکتر مصدق
[31 Mar 2013]   [ ]

یادداشتی پیرامون «آرزوهای محمدعلی شاهی»
[28 Jun 2012]   [ محمد امینی]
شایسته است که آقای رضا پهلوی و دبیرخانه ایشان، به جای این که منقتدان خویش را آماج آتشبار و ناسزاگویی سازمان یافته سازند، به خود بیاندیشند و به مردم ایران بگویند که ایشان، سخنان نادرستی را به زبان رانده و شاید در تب و تاب سیاست و بلغمی شدن سودای فرمانروایی، حرف هایی زده اند که اینک از گفتن آن ها پشیمان اند.

آرزوهای محمدعلی شاهی
[22 Jun 2012]   [ محمد امینی]
آقای رضا پهلوی، پس از چندسالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که او شهروند ساده ای بیش نیست، در گفت و گویی تازه، شرم و آزرم را یکسر به کنار نهاده است و نه تنها خویشتن را «پادشاه قانونی ایران» خوانده، که در سودای براندازی جمهوری اسلامی و بازگرداندن خاندان پهلوی به تخت شاهی، در ستایش از دخالت نظامی دولت های خارجی در ایران و به پیشباز رفتن ایرانیان «از مهاجمان خارجی»، زبان گشوده وچشم بر یاری «دموکراسی» هایی مانند عربستان، کویت و قطر دوخته است.

سکوت دولت و ملت در ترور کسروی
[16 Mar 2012]   [ محمد امینی]
"آقای نواب گفت ما که دستمان به کسروی نمی رسد، بهتر است حالا که از دادگستری بیرون می آید قالش را بکنیم ... آن دوتن [برادران امامی] از جلو و بقیه از پشت سر وارد داگستری شدند ... خدا رحمت کند آقا جواد مظفری را، زیر صندلی میرود و با اسلحۀ سرد قال قضیه را می کنند ... از دادگستری که بیرون می آمدند، همه الله اکبر می گفتند." (حسین اکبری مداح، از مداحان سرشناس در جمهوری اسلامی)

کسروی، شریعت و رفرماسیون دینی
[15 Mar 2012]   [ محمد امینی]
اگر بنویسم که کسروی، گفت و گو برانگیزترین روشنفکر دوران مدرنیته ایران است، سخنی به گزاف بر کاغذ ننهاده ام. با این که شست و شش سال از ترور او در کاخ دادگستری می گذرد، گویی او زنده و کوشا در کانون گفتمان اجتماعی امروز ایران نشسته و هنوز سخنی برای گفتن دارد. هفت دهه بی مهری دولتیان به کتاب ها و نوشتارهایش، نه بازدارنده روی آوری نسل در پی نسل جویندگان راستی و شیفتگان پژوهش در تاریخ بوده

ای بسا آرزو که خاک شده!
[29 Mar 2011]   [ محمد امینی]
به اعتبار کدام دستاورد ستودنی در این سی سال، این دوستان باور دارند از آن ها که در داخل کشور با یک حکومت خودکامه دینی دست و پنجه نرم می کنند، کار شایسته ای ساخته نیست و بهتر است که نه تنها رهبری این مبارزه را به خارج از ایران منتقل کنند؛ که دولتی در این سوی آب از کسانی سرهم نمایند که در سی سال گذشته، در سازماندهی مبارزه سیاسی در خارج هم کارنامه چندان درخشانی نداشته اند!؟

رادمردی که گناهش پرخاش به شریعت بود (۱)
[24 Mar 2011]   [ محمد امینی]
اینک پس از شست و پنج سال، زمان آن فرا رسیده که نواندیشان مسلمان شیعی که با اندیشه های کسروی و از جمله با خرده گیری های او به شیعی گری، همآوایی ندارند، خامه خویش را در اندوه مرگ هولناک آزاداندیش فرهیخته ای به دست اوباش فدایی اسلام، لختی بگریانند.

بررسی روندهای اساسی در جنبش های آزادی بخش در جهان عرب -- سخنران: محمد امینی -- پرسشگران: احمد تقوایی و حمید کوثری
[11 Mar 2011]   [ ]
نشست پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران بررسی روندهای اساسی در جنبش های آزادی خواهانه در جهان عرب سخنران: محمد امینی پرسشگران: احمد تقوایی و حمید کوثری یکشنبه ۱۳ مارس، ۲۰۱۱ ۲ تا ۴ پس از نیمروز به وقت شرق امریکا، ٧ تا ٩ شب به وقت اروپای مرکزی Room: Secular Democracy for Iran

پریشان گویی های حجّت الاسلام کدیور
[07 Mar 2011]   [ محمد امینی]
قانون اساسی یک کشور، بالاترین سند حقوق شهروندان آن کشور، راهنمای کشورداری و چراغ راه قوانین دیگری است که نمایندگان برگزیدۀ مردم در نهادهای قانون گذاری و در دادگاه ها و ساختارهای حقوقی به آن بازمی گردند

نامه سرگشاده به آقایان میرحسین موسوی و حجة الاسلام مهدی کروبی
[25 Feb 2011]   [ پرویز دستمالچی - محمد امینی]
آقای میرحسین موسوی و حجة الاسلام مهدی کروبی، اجرای بی کم و کاست قانون اساسی، به دموکراسی، به کرامّت انسانی و به اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر نخواهد انجامید.

جستاری پیرامون حجاب - بخش دوم
[03 Feb 2010]   [ محمد امینی]
حجاب اجباری، چشم اسفندیار دولت دینی و فرومایه ترین نماد چیرگی دولت در خصوصی ترین بخش های زندگی مردم است و ستیز با آن، درکانون گفتمان آزادی درایران جای دارد. باور من این است که در این دوران نمی توان هواخواه آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بود و آشکارا دربرابر پرده کشیدن اجباری بر سر و تن زن ایرانی ایستادگی نکرد و چنین رفتار فرومایه ای را دشمنی با بنیادی ترین حقوق انسانی به شمار نیاورد.

جستاری پیرامون حجاب
[21 Jan 2010]   [ محمد امینی]
حجاب اجباری، چشم اسفندیار دولت دینی و فرومایه ترین نماد چیرگی دولت در خصوصی ترین بخش های زندگی مردم است و ستیز با آن، درکانون گفتمان آزادی درایران جای دارد. باور من این است که در این دوران نمی توان هواخواه آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بود و آشکارا دربرابر پرده کشیدن اجباری بر سر و تن زن ایرانی ایستادگی نکرد و چنین رفتار فرومایه ای را دشمنی با بنیادی ترین حقوق انسانی به شمار نیاورد.

گفتگوی ماندانا زندیان با محمد امینی پیرامون «رستاخیز بزرگ سیاسی و اجتماعی ایران»
[14 Jan 2010]   [ محمد امینی]
رستاخیز کنونی ایران بیش از هرچیز یک گسست فرهنگی از ارزش­های نهادینه­ کننده جمهوری اسلامی است؛ گسست از آن فرهنگ و ساختارهای ارزشی است که جمهوری اسلامی سی سال است کوشیده­ تا همه ارزش­های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فردی را از کوزه جادویی آن برون­آورد.

گفتا زکه نالیم که از ماست که برماست
[12 Jan 2010]   [ محمد امینی]
گفتگوی آقای مهاجرانی با «جرس» پیرامون بیانیه پنج تن، هنوز خاک برنکرده بود که همکار ایشان در حجره نوبنیاد فکری سبز، در گفتگویی در لندن، گوشه دیگری از کوشش ساکنان آن مِلک مشاع اخضر را در باز گرداندن کژراهه خودی و غیرخودی به گفتمان سیاسی ایران به ما مژده دادند. ناگفته پیداست که یگانه پیوند دستینه نهادگان برآن بیانیه، باورهای دینی ایشان و پیشینه شان در جمهوری اسلامی است، ورنه، دراین یکی دوسال گذشته هریک سخنانی گفته اند که پذیرش همآوایی امروزشان...

سخنی با آقای مهاجرانی
[10 Nov 2009]   [ محمد امینی]
من همگان را به خواندن بخش چهارم کتاب شما که سند پاسداری از شریعت و تیغ آخته واپس گرایی است فرامی خوانم. اگر روشنفکری در این است که شما هم اینک، بیست و یک سال پس از آن فتوای شرم آور و پرخاش به پایه ای ترین حق انسان ها در آزادی اندیشیدن و بیان کردن، از این که آن کتاب تیره اندیشانه شما به چاپ بیست و پنجم رسیده شادمان باشید، من از چنین روشنفکری و روشنفکرانی بیزارم.

سخنی با اقای اکبر گنجی
[16 Oct 2009]   [ محمد امینی]
آن گروه از روشنفکران مسلمان آزاد اندیشی که اینک به بی پایگی و ناعادلانه بودن حکومت دینی پی برده و به ارزش های حقوق بشری باورمند شده اند، بخش مهمی از چالش مردم ما برای دستیابی به دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و آینده ای بهتر اند. اما نیروهای سکولار ایران، نه دِین ویژه ای به ایشان دارند و نه می پذیرند که ایشان را، به نام تجدد خواهی دینی و یا هر نام دیگری، وصّی سرنوشت خویش کنند و آینده این سرزمین را از چشم انداز ایشان رقم زنند.

جُستاری در باره دین و کشورداری به بهانه دولتی شدن عید فطر
[23 Sep 2009]   [ محمد امینی]
به پادافرای سی سال حکومت دینی درایران، عید فطر هم دولتی شد! سده ها است که روحانیون شیعی و سنی برپایه روش های سنتی خویش که یادگار دوران پیش صنعتی است، دیدن ماه نو را در پایان ماه رمضان گواه فرارسیدن شوال و عید فطر می دانسته اند. در همه این سده ها، مسلمانان برپایه گواهی شاهدان عادل و یا داوری «حاکم شرع» (مرجع یا مجتهد جامع الشرایط در میان شیعیان و مفتی یا پیشوای دینی در میان اهل سنت)، به روزه خویش پایان می داده اند. هم از این رواست که در گزینش روزعید...

جنگ نه، تحریم آری!
[16 Sep 2009]   [ محمد امینی]
در پی آمد کودتای دوازدهم خرداد و سرکوب لگام گسیخته جنبش مسالمت آمیز آزادی خواهی درایران و به ویژه در آستانه نشست کشورهای بزرگ برای بررسی رویکرد با دولت احمدی نژاد، گفتگو بر سر گزینه تحریم هوشمند دربرابر جمهوری اسلامی بالاگرفته است. تنور این گفتگو را درگیری های اندیشه ای میان کسانی که در تدارک برگزاری آکسیون اعتراضی در واکنش به سفر آقای احمدی نژاد به سازمان ملل در نیویورک هستند، داغ تر کرده است.

در پس آمد تأیید انتخابات از سوی شورای نگهبان
[29 Jun 2009]   [ محمد امینی، احمد تقوایی]
امروز شورای نگهبان پس از بی نتیجه ماندن مذاکراتش با آقایان موسوی و کروبی، با تائيد نتايج اعلام شده وزارت کشور، تصميم نهائی خود را در باره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و با نهادن مهر «قانونی» بر ادامه زمامداری احمدی نژاد، آقايان موسوی و کروبی و جنبش ضد کودتا را در مقابل آزمونی بزرگ قرار داد.

اندرزهای خطرناک آقای سازگارا
[23 Jun 2009]   [ محمد امینی]
راهی که آقای سازگارا می روند از یکسو برانگیختن مردم به خشونت و رودررویی با مجموعه جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر برانگیختن گفتمانی است که سال ها در پس پرده جریان داشته است: ساختن دولت سایه در خارج از ایران و برانگیختن مردم و بخشی از نیروهای نظامی و دسته های مسلح قومی به قیام و گرفتن قدرت به سبک و سیاق دوره انقلاب ٥٧. این سودای خطرناک و اندرزهایی از این دست و دمیدن در این شیپور از صدای آمریکا به زیان جنبش کنونی مردم ایران است.

نامه ای سرگشاده به آقای خامنه ای و هم پیمانان ایشان
[20 Jun 2009]   [ محمد امینی، احمد تقوایی، پرویز شوکت]
حجت الاسلام خامنه ای، ما نیز سخنرانی تهدید آمیز امروز شما را در جریان نماز جمعه تهران شنیدیم و بیش از پیش دریافتیم که آن پشتیبانی شتابان شما از انتخاب غیرقانونی و متقلبانه آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی، نه تصادفی بوده و نه پیش بینی نشده. اگر قرار بود که مردم با زور و تهدید پذیرای انتخاب غیرقانونی آقای احمدی نژاد بشوند، نیازی به تکرار این تهدید در نماز جمعه نبود. این پیام را شما ساعاتی پس از پایان رای گیری دادید و پاسخ خویش را هم از سوی...

کودتای ۲۲ خرداد، به چالش کشیدن مردم برای خونریزی است!
[13 Jun 2009]   [ احمد تقوایی، محمد امینی، نادر اسکویی]
احمدی نژاد با پشتیبانی و مشارکت مقام ولایت فقیه، با گستاخی بی شرمانه ای در برابر حماسه جنبش مدنی مردم دست به کودتا زده اند. بیرون کشیدن آقای احمدی نژاد از صندوق انتخابات، آن هم با آرائی که ساختگی و جعلی بودن آن تنها از یک قهرمان آمارساز و دروغ پرداز برمی آید، یک تقلب ساده نیست. کودتایی از پیش طراحی شده از سوی کسانی است که به جای شنیدن صدای درخواست های بحق مردم و در پاسخ به شوروشوق خیابانی و شعارهای خودجوش و مسالمت آمیز ایشان،

مشروطه دوم
[10 Jun 2009]   [ محمد امینی]
ایران در گیرودار یک رستاخیز بزرگ سیاسی و اجتماعی است. رستاخیزی که کارزار انتخابات ریاست جمهوری، تنها گوشه ای از آن است. همه آرایش های سیاسی سی ساله گذشته در حال فروپاشی اند و آرایش های نوینی در زایش اند. این دگرگونی در آرایش سیاسی دامن مخالفان جمهوری اسلامی را هم گرفته و کسانی را که تا چند روز پیش رویدادهای ماه های گذشته را نمایشی از چالش درون نظام می خواندند، در آشفته فکری و و ناباوری فروبرده است.

بانگ جَرَسی ز بی نفـَسی
[02 Jun 2009]   [ محمد امینی]
اگر قرار باشد که آقای موسوی با پشتیبانی مشترک هواداران اندیشه حزب توده و حزب جمهوری اسلامی به ریاست جمهوری برسند، پی آمد آن همان خواهد بود که بارها آزموده ایم: بزک کردن قانون اساسی و ساختارهای برآمده از آن با سرخاب مدرن و بازفروشی آن به مردم بخت برگشته ایران. دگرگونی قانون اساسی، نخ پیوند مهره های پراکنده جنبش های مدنی ایران است.

نوید رفع تبعیض در تِرمه سبز مذهبی
[27 May 2009]   [ محمد امینی]
گزینش رنگ سبز از سوی آقای موسوی، آن شال سبز بر گردن انداختن روحانیون هوادار ایشان و «یک یا حسین تا میر حسین» سردادن گردانندگان ستاد ایشان در کارزارهای انتخاباتی، گواه این است که موسوی با همه ژست های روشنفکری و مدارا جویانه اش، همانند آقای احمدی نژاد و در پیروی از همان روش شناخته شده و دیرینه، در سودای بهره برداری از باورهای مذهبی مردم اند و کارزار انتخاباتی خویش را در حریر تشیع دوازده امامی و خونخواهی حسین بن علی پیچیده و به مردم می فروشند.

دوست عزیزمان جناب اقای محمد امینی گرامی
[24 Apr 2009]   [ علی اکبر حق پژوه و خانواده( ثریا ، رزا ، سونای]
با غم و اندوه بی پایان از دست دادن پدر شاد روان نصرالله امینی مبارز خستگی ناپذیر، میهن دوستی والا که نزد بسیاری از نیروهای دگراندیش جامعه ی ایرانی و همچنین خانواده ی ما از ارج ویژه ای برخوردار بوده و خواهد بود، بسی ناگوار است زین روی امینی گرامی! ما را نیز در غم از دست دان این بزرگوار که فقدانش دردی فزون و جانگاه است، شریک خویشتن بدانید.

سفر از ممالک محروسه به فدرالیسم قومی - بخش نخست
[19 Apr 2009]   [ محمد امینی]
این روزها، بهره گیری از «ممالک محروسه ایران»، چه از سوی آن دسته از هواداران ایران فدرال که با انگیزه پایان دادن به نابرابری ها در ایران از راهکار فدرالیستی و استان گردانی پشتیبانی می کنند، و چه از سوی کسانی که در سوداهای دیگری هستند و بهای چندانی به یگانگی و ماندگاری ایران نمی دهند، سخت روان گشته است.

دشنه سوداگران سیاسی در کف خونریز فداییان اسلام
[29 Jan 2009]   [ محمد امینی]
یکی از «دستاورد» های سی سال گذشته این است که بنیاد گرایان مذهبی چیره بر ایران، با بازنویسی تاریخ و پراکندن نادرستی ها پیرامون هم اندیشان خویش در گذشته ایران، از شیخ فضل الله نوری تا فدایـیان اسلام و جمعیت های مؤتلفه، تاریخ ایران را وارونه نشان داده و به ارزش هایی که با همه کاستی ها، جلوه ای از کوشش ایرانیان برای دستیابی به مدرنیته سکولار و پیوستن به جهان پیشرفته می بودند، تاخته اند. این رفتار به دیگران هم پروانه داده تا به شستشوی تاریخ و بازخوانی...

به کجا چنین شتابان؟*
[07 Jan 2009]   [ محمد امینی]
... پیام تفرقه و قوم گرایی و ایل سالاری که اینک چونان طاعونی از درازای تاریخ به روزگار ما به میراث رسیده است. گویا که بزرگ ترین گرفتاری تاریخ مدرنیته و مشروطه ایران از یکسد و پنجاه سال به این سو، چیرگی گروهی «شوینیست فارس» بر فرمانروایی ایران بوده است. اگر کسانی که اینک در کانون سیاست اپوزیسیون ایران هستند، بی پایگی و درماندگی چنین اندیشه ای را در نیابند و با چنین فسانه ای هم آوا گردند، شوربخت مردم ایران که آقای احمدی نژاد و فرمایگانی از آن دست،...

شکست نیوکان ها و «چرخش» در سیاست های حزب دموکرات کردستان ایران
[21 Dec 2008]   [ محمد امینی]
حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا) که در شش سال گذشته، آینده خویش را با سیاست نو محافظه کاران و پیروزی جنگی آنان در عراق پیوند داده بود، اینک در پی آمد شکست نیوکانیسم و نیز انتخاب آقای اوباما، نقش تازه را بر دیوار سیاست خوانده و به بازنگری برنامه و سیاست خویش پرداخته است. این چرخش های تاکتیکی که از کنگره چهاردهم حزب آغاز شده، اینک در گفتگوهای رهبری حزب بازتاب یافته است. آیا این چرخش ها، نشانه راستینی از نقد این حزب به رفتار گذشته خویش است و یا پوششی...

فسونی به نبین از راستگویی*
[14 Dec 2008]   [ محمد امینی]
در تارنمای اخبار امروز، نوشتار درازی از آقای سیامک طاهری در نقد به نوشته این کمترین درباره سخنرانی آقای عمویی به چاپ رسیده است. من ایشان را نمی شناسم. اما اگر نویسنده «یادداشتی بر یادداشتی بر سخنرانی آقای عمویی» همان سیامک طاهری باشند که «واژه ‌نامه نحوی و ترکیبی شاهنامه» را بر پایه نسخه ای از شاهنامه چاپ مسکو گردآورده اند، باید به ایشان گفت که دست مریزاد! امیدوارم که دیگر کارهای نوشتاری و «پژوهشی» تان، از امانت و راستگویی بیشتری بهره مند...

پاسخی به گلایه آقای محمد امینی
[23 Nov 2008]   [ کورش زعیم]
پیش از اینکه به نکته های ظریفی که شما اشاره کرده اید بپردازم، باید یادآوری کنم که سخنان من سیاسی است نه آکادمیک، و هدف این سیاست جلوگیری از پاشیدگی کشور در طول حکومت جمهوری اسلامی و نیز کاهش زمینه های پاشیدگی هنگام رفتن آن است. من نباید به شما بگویم که جهان سیاست با جهان آکادمی تفاوت دارد. برخی خود را فعال سیاسی می خوانند، ولی در مورد برخی مباحث مربوط به منافع ملی بجای مراجعه به خرد سیاسی خود به کتابخانه مراجعه می کنند، آنهم نه برای اینکه بهترین...

گِلایه ای از آقای کورش زعیم
[15 Nov 2008]   [ محمد امینی]
امید من این است که آقای زعیم و دیگر رهبران جبهه ملی، در نوشتار و گفتارهای آتی شان به رفع شبهه بپردازند و این اطمینان را به همه ایرانیان بدهند که در ایران دموکراتیک و سکولار مورد نظر ایشان، هیچ کودکی به بهانه مبارزه با تجزیه طلبی از حق آموختن زبان مادری و فرهنگ بومی خویش محروم نخواهد شد و هیچ انسانی به دلیل کوشش برای گسترش چند گانگی فرهنگی، رنج داغ و درفش و پیگرد را نخواهد چشید.

یادداشتی بر سخنرانی آقای علی عمویی
[28 Oct 2008]   [ محمد امینی]
امید من این بود که آقای عمویی که عمری را در مبارزه برای آرمان های عدالتخواهانه خویش گذرانده و سال های بسیاری از آن را در بند و زندان به سربرده اند، اینک با نگاه به تجربه انقلاب اسلامی، نگاهی نو به چالش سیاسی سد ساله گذشته ایران داشته باشند. افسوس که با خواندن متن سخنرانی ایشان دریافتم که نرود میخ آهنین در سنگ.

از نوری تا خمینی
[27 Jul 2008]   [ محمد امینی]
انگیزه این نوشتار، بازنگری به چالش میان دین و دولت در سالهای گذشته از دیدگاهی نو و نقد به داوری رایج در میان نیروهای سکولار ایران است . بنیاد داوری من این است که بر خلاف برداشت های رایج، روحانیون شیعه و به ویژه مجتهدین بزرگ ایران از کمرکش انقلاب مشروطه تا آغاز جمهوری اسلامی، کم یا بیش به جدایی دین از سازمان اداره جامعه یا دولت تن درداده و اساسا به امور دینی پرداخته اند. به باور من، حتی در آستانه انقلاب 57 نیز بیشتر مجتهدین بزرگ شیعه به اندیشه ولایت...

سفری از برهوت پریشانی به ماندآب اندیشه
[08 Jul 2008]   [ محمد امینی]
بزرگترین سرمایه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران وجود فرش درهم تنیده هزاررنگی است که از پیوستگی سدها و هزاران ساله مردمانی از تبارها و پیشینه های گوناگون بافته شده و هستی یافته است. ایران هستی مشترک هم کسانی است که دراین سرزمین ماندگار و ماندنی، زیسته و باشنده اند. امیدوارم که جامعه روشنفکری و سیاسی ایران به چنان بلوغی رسیده باشد که نه به آن ها که هنوز در سرگشاد سرنای آریا پرستی و یکتا نژادی می دمند گوش فرا دهد و نه در برابر این هوچیان...

پایان یک پندار
[21 Dec 2007]   [ محمد امینی]
هم پیمانان مردم کـُرد در چالش دردناک ایشان برای پایان دادن به تبعیض، دستیابی به حقوق بشر، برابری های سیاسی و فرهنگی و فراهم ساختن زمینه های پیشرفت اقتصادی در شهرها و روستا های کـُرد نشین، دیگر مردم سرزمین های پیرامون ایشان اند که آن ها نیز از همان نابرابری ها و ناروایی ها رنج می برند به همان چشم اندازهای آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی امید بسته اند. کسانی که به نام رهبری مردم کـُرد به داد و ستد در راهروهای وزارت خانه های اروپا و ایالات...

قلندران سرناتراشیده و تمامیت ارضی ایران! بخش دوم
[08 Dec 2007]   [ محمد امینی]
گفتمان برای بنای یک دولت نو درایران سده نوزدهم، بنای دولت مدرن و توضیح هویت ملی ایرانیان را از تاریخ ایلی و تبار قومی ایشان جدا ساخت. چندگانگی زبان و پیشینه قومی مردمان را به بازی نگرفت و همه آن ها را در برابر قانون همسان و برابر دانست. در کانون این کار بزرگ نیز ایرانیان آذربایجان و قفقاز می بودند. از قوم گرایی و ایل پروری برکنار ماند و دولت مدرن ایران را برپایه حق همه شهروندان بر خاکی که برآن خویشاوندانه زیسته بودند بنا کرد و نه برحق خونی برخاسته...

قلندران سرناتراشیده و تمامیت ارضی ایران!
[12 Nov 2007]   [ محمد امینی]
حق حاکمیت ملی و پاسداری از تمامیت ارضی، پادزهر حقوق ایرانیانی که زبان مادریشان، زبانی جز پارسی است نبوده و نیست. پاسداری از تمامیت ارضی ایران، پاسداری از سرزمینی است که هستی مشترک همه ایرانیان، از هر تبار و پیشینه است. حق غیرقابل انکار مردم در سخن گفتن به زبان مادریشان و ارج نهادن بر فرهنگ خویش، در کنار زبان و فرهنگ مشترک ایران، حق اداره سیاسی امور شهرها و استان های ایران از سوی ساکنان آن دیار، نه ستیزی با تمامیت ارضی ایران دارد و نه این دو حوزه،...

شرمی از مظلمه خون سیاووش!*
[13 Oct 2007]   [ محمد امینی]
نشست نه گروه جمهوری خواه اپوزیسیون ایران در هانور آلمان، نشانی از بن بست سیاسی و نظری آن گروه هایی است که از یگانگی ایران، مخالفت با دخالت نظامی و هواداری از راهکارهای غیرخشونت آمیز در دگرگونی سیاسی ایران سخن می گویند و با این حال با کسانی هم پیوند می گردند که باور به هیچ یک از این داوری ها ندارند؛ در سودای قدرت اند و به ستیز قومی و جنگ در ایران دامن می زنند.

عذری بدتر از گناه
[27 Jul 2007]   [ محمد امینی]
کافی نیست که در لابلای نوشته ای بگوییم که این اندیشه ها برای آینده ایران خطرناک است. باید بی مهابا به این گونه اندیشه ها بتازیم و کارزاری را برانگیزیم که اجازه ندهد، آتش افروزان ستیز قومی، جنبش نیرومند مدنی ایران را که برای دموکراسی، پیشرفت، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و برابری همه شهروندان ایران مبارزه می کند و برآن است که ایرانی متحد و نیرومند یارای شرکت فعال در سیاست و اقتصاد جهانی داشته باشد، به کژراهه

جنگ افروزی قومی و پی آمدهای هولناک آن
[15 Jul 2007]   [ محمد امینی]
نابرابری های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در میان مردم ایران که از سدها تیره ایلی و چنیدین پیشینه قومی برخاسته و به زبان های گوناگون سخن می گویند، واقعیتی غیر قابل انکار است. جمهوری اسلامی نیز با چیره ساختن برداشتی افراطی از مذهب شیعه و با تبعیض علیه مردمی که مذهب و آیینی جز آیین حاکمان دارند، به این نابرابری ها دامن زده است. راهکار پایان دادن به این نابرابری ها، برانگیختن دشمنی و برپایی حمام خون زیر لوای فدرالیسم قومی و جنگ افروزی ایلی نیست

در پاسداری از آن چه که مرا از ایرانی بودنم شرمسار نمی کند! بخش دوم
[01 Mar 2007]   [ محمد امینی]
بخش دوم مردم امروزین ایران از هر دین، مذهب و پیشینه قومی که باشند، فرزندان هزاران سال پروش تاریخی خانواده بزرگ این سرزمین اند و توشه آن تاریخ دراز و آن هستی فرهنگی مشترک را با همه نیک و بدش، سَره و ناسَره اش، در رگ رگ خویش به یادگار دارند. این داوری های نسنجیده که تاریخ و پیشینه سرزمین ما تنها بر خون وستیز استوار بوده و هویت امروزین ما تنها زاده خودکامگی شاهان و ستیز دینی و تنش های قومی است، تنها دستبرد به تاریخ نیست، تجاوز به هویت و هستی فرهنگی...

در پاسداری از آن چه که مرا از ایرانی بودنم شرمسار نمی کند!
[05 Feb 2007]   [ محمد امینی]
در پاسداری از آن چه که مرا از ایرانی بودنم شرمسار نمی کند! بخش یکم پیشینه ایران را با همه نیک و بدش، همه سویه بسنجیم و یک سویه به قاضی نرویم و به ستایش هرآن چه را که از اروپا و غرب برخاسته و انزجار از هر آن چه را که از سرزمین ما است، ننشینیم. تاریخ ایران و پی آمد های آن برای امروز و فردای ما، بسی گسترده تر از آن است که به اعتبار جمله ای از کتابی و یا با اشاره به رفتار خونریزانی فرمانروایی، همه را پلید شماریم و رستگاری آینده ایران را از تاریخ آگاهی خویش...

آن که ناموخت از گذشت روزگار
[05 Mar 2006]   [ محمد امینی]
یکسد و هشتاد سال پیش، پس از ده سال جنجال و واکنش روحانیون به پیمان گلستان که می گفتند «جان و مال و نوامیس مسلمانان را به تیخ بی رحم کفار روس» رها کرده، ملا احمد نراقی و آقا سید محمّد اصفهانی معروف به «محمد مجاهد»، فتوا دادند که جنگ با کفار روس، واجب شرعی است. در پی آمد این فتوا، سید محمّد مجاهد به سلطانیه آمد وشاه و درباریان را به جنگ با «کفار روس» برانگیخت. پادشاهی که با داشتن هفتسد زن در حرمسرای

فداییان اسلام و سودای حکومت اسلامی بخش دوم
[22 Feb 2006]   [ محمد امینی]
پرسش بزرگ تاریخی این است که روشنفکران و کوشندگان سیاسی سکولار، در گزینش میان مجتهدینی چونان بروجردی، اصفهانی و حائری که کناره گیری شان از سیاست، خواه ناخواه به ماندگاری وضع موجود می انجامید، و روحانیون سیاسی و پرخاشگری چونان کاشانی و خمینی که خواهان شرکت گسترده روحانیون در سیاست و چیرگی ایشان برساختارهای حکومتی بودند، کدام روش را باید برمی گــُزیدند؟ می دانیم که پاسخ به این پرسش تاکنون چه

فداییان اسلام و سودای حکومت اسلامی بخش یکم
[12 Feb 2006]   [ محمد امینی]
در پنجاهمین سالگرد اعدام نواب صفوی، و در آستانه شستمین سالگرد نخستین قربانی اندیشه و رفتاراو، پرسیدنی است که چگونه گروه کوچکی که کار خودرا از کشتن یک نویسنده آغاز کرد، اینک به کانون گفتمان سیاسی و فکری جمهوری اسلامی راه یافته است؟ آیا به راستی حکومت اسلامی که فداییان اسلام از آن سخن می گفتند همان است که با نام جمهوری اسلامی درایران بنا شد ویا اینکه این گفته

جایگاه مذهب شیعه در تشکیل دولت ملی
[11 Jan 2006]   [ محمد امینی]
در آشفته بازار گفتمان پیرامون بغرنجی های قومی و ملی و جایگاه مذاهب در این چالش، یکی از بی پایه ترین داوری ها این است که با تشکیل دولت صفوی و رسمیت یافتن شیعه دوازده امامی، دوران تاریخی تازه ای درایران آغاز گشته که در این دوران، مذهب شیعه و ساختار یا نهاد روحانیت شیعی در کانون یگانگی ایرانیان و تشکیل دولت ملی قرار گرفته است. پیش فرض این داوری نیز این است که شیعیان و به ویژه فقها و علمای شیعی مذهب در درازای نهسد سال پیش از تشکیل دولت صفوی همواره...

بغرنج قومی و ملی درایران از افسانه تا واقعیت
[18 Dec 2005]   [ محمد امینی]
یکی از معماهای بزرگ تاریخ ایران این است که رمز یگانگی و ماندگاری سرزمینی که از هنگام آمدن اعراب به این سو، گذرگاه کوچ و هجوم و بستر ِاسکان سدها ایل وطایفه از شبه جزیره عربستان تا بیابان های مغولستان بوده است در چیست؟ تاروپود این فرش هزاررنگِ قومی که از تاریخ به یادگار به ما رسیده، چرا و چگونه در چالش هزار و اندی ساله ستیز میان سدها تیره ایلی برخاسته از اقوامی با پیشینه هایی گوناگون، ازهم نگسسته و چرا ایران، به سان بسیاری از سرزمین های دیگر،...

بغرنج قومی و ملی درایران از افسانه تا واقعیت (بخش دوم)
[17 Nov 2005]   [ محمد امینی]
در بخش نخستین این نوشتار به بررسی فرایند تاریخی مناسبات قومی و ملی و زمینه های پیدایش دولت ملی در ایران پرداختم و اشاره کردم که دستکم در درازای تاریخ، موضوع ستم ملی از سوی ملتی ساختگی به نام ملت فارس بر دیگر ساکنان ایران، افسانه ای بیش نبوده است. دراین بخش از نوشتار به فرایند دو سویه تـَنـِش و آمیزش ایلی و قومی در ایران خواهم پرداخت

بغرنج قومی و ملی درایران از افسانه تا واقعیت
[10 Nov 2005]   [ محمد امینی]
پیشگفتار گفتمان برسرچالش قومی و ملی در سال های اخیر به یکی از گفتمان های پراز کشاکش سیاست ایران تبدیل شده است. رویدادهای اخیر خوزستان و کردستان نیزگواهی بر اهمیت این گفتمان اند. پاره ای از شرکت کنندگان در این گفتمان را باور براین است که «ایران کشوری است کثیر المله، که در درازای تاریخ

بغرنج قومی و ملی درایران از افسانه تا واقعیت
[25 Oct 2005]   [ محمد امینی]
گفتمان برسرچالش قومی و ملی در سال های اخیر به یکی از گفتمان های پراز کشاکش سیاست ایران تبدیل شده است. رویدادهای اخیر خوزستان و کردستان نیزگواهی بر اهمیت این گفتمان اند. پاره ای از شرکت کنندگان در این گفتمان را باور براین است که «ایران کشوری است کثیر المله، که در درازای تاریخ ملت فارس، سیادت خویش را بر دیگر ملل و اقوام ساکن این سرزمین تحمیل کرده است و به ناچار اینک باید به حق این ملل در تعیین سرنوشت خویش تا جدایی باور داشت»؛ و یا «ملت های ترک و...

سخنی با آقای حجاریان
[07 Dec 2004]   [ محمد امینی]
من مقاله تازه آقای سعید حجاریان را زیر عنوان « سه آذر اهورایی تا اهورای هخا» خواندم و در شگفت و در افسوس شدم. شگفتی من ازاین است که آقای حجاریان که هنوز رنج تیغ دشمنان آزادی را بر بدن خویش دارند، در نقد به اندیشه رفراندم به همان شیوه ای متوسل می شوند که میرسلیم ها و دیگر همفکران او در نقد به اندیشه های حجاریان و حجاریان ها. روش سبُک و اهانت آمیز این نوشتار، با کردار متین و سنجیده ایشان دراین سال ها نمی خواند. آیا این همان سعید حجاریانی است که سالگرد...

گام هایی سنجیده برای جنبش رفراندم
[29 Nov 2004]   [ محمد امینی]
انتشار «فراخوان ملی برگزاری رفراندم» از سوی گروهی از کوشندگان آزادی و دموکراسی ایران، جانی تازه به کالبد کارزار رفراندم دمیده است. صاحب این قلم و دیگر کسانی که که به گواهی نوشته ها و گفتارهایشان در دوسال اخیر، از پشتیبانان برانگیختن جنبش رفراندم در ایران بوده اند، نمی توانند از جنب و جوشی که این فراخوان برانگیخته و از پشتیبانی بسیاری از کسانی که تا چندی پیش نسبت به درستی

شیـّـادی گیسوان بافته، که من عـَـلـَویـَم
[21 Nov 2004]   [ محمد امینی]
از رهاوردهای آشفته بازاری که به برکت روزگار سیاسی حاکم برایران به ما ارمغان رسیده، یکی هم این است که هرگونه امنیت حقوقی و قانونی ازایران رخت بربسته است. سنگ را بسته و سگ را گشاده اند. حریم حقوق انسانی از پرنیان باریک تر و چشم انداز حقیقت از سوراخ سوزنی تنگ تر. اما دیوار دروغ و ریا تا مرز بارگاه جبریل امین بلند است.

تحریم یا شرکت در انتخابات، مسئله این نیست!
[29 Nov 2003]   [ محمد امینی]
انقلاب مشروطه ایران را از سقوط در برهوت واپسماندگی رهانید و پنجره ای به سوی چشم انداز آزادی، سکولاریسم و مدرنیته در برابر مردم ما گشود. یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب مشروطه این بود که اگرچه با نقد نخبگان به واپس ماندگی ایران آغازید، اما به زودی گسترده ترین بخش های توده مردم شهرنشین ایران را از دورافتاده ترین گوشه های ایران تا پایتخت، به جنب و جوش برانگیخت. و همین برخیزی و درگیری توده بود که پیروزی انقلاب مشروطه را تضمین کرد و ایران را به...

وارونه نویسی تاریخ
[02 Oct 2003]   [ محمد امینی]
پس ازآنکه رضاخان سردارسپه پایه های قدرت خویش را برجنازه آخرین پادشاه قاجاراستوارساخت وبرق اورنگ شاهی به سودای جمهوری پایان داد، روشنفکران پیرامون «حضرت اشرف» به فراهم آوردن مصالح انتقال قانونی سلطنت و حقانیت بخشیدن به آن پرداختند. مشکل نخست این بود که برای نخستین بار در تاریخ ایران وبه شکرانه انقلاب مشروطه، حکومت قانون درایران برقرارگشته بود و مجلس شورای ملی با همه کاستی هایش،

بنیاد آینده‌نگری ایرانجمعه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۷ آوریل ۲۰۱۸

محمد امینی

+ یادداشتی پیرامون «آرزوهای محمدعلی شاهی»  محمد امینی

+ آرزوهای محمدعلی شاهی  محمد امینی

+ گفتگوی ماندانا زندیان با محمد امینی پیرامون «رستاخیز بزرگ سیاسی و اجتماعی ایران»  محمد امینی

+ دوست عزيز محمد امينی :  

+ دشنه سوداگران سیاسی در کف خونریز فداییان اسلام  محمد امینی

+ به کجا چنین شتابان؟*  محمد امینی

+ شکست نیوکان ها و «چرخش» در سیاست های حزب دموکرات کردستان ایران  محمد امینی

+ فسونی به نبین از راستگویی*  محمد امینی

+ گِلایه ای از آقای کورش زعیم  محمد امینی

+ یادداشتی بر سخنرانی آقای علی عمویی  محمد امینی

+ پایان یک پندار  محمد امینی

+ قلندران سرناتراشیده و تمامیت ارضی ایران! بخش دوم   محمد امینی

+ قلندران سرناتراشیده و تمامیت ارضی ایران!   محمد امینی

+ شرمی از مظلمه خون سیاووش!*  محمد امینی

+ آن که ناموخت از گذشت روزگار  محمد امینی

+ فداییان اسلام و سودای حکومت اسلامی بخش دوم  محمد امینی

+ فداییان اسلام و سودای حکومت اسلامی بخش یکم  محمد امینی

+ جایگاه مذهب شیعه در تشکیل دولت ملی  محمد امینی

+ بغرنج قومی و ملی درایران از افسانه تا واقعیت  محمد امینی

+ بغرنج قومی و ملی درایران از افسانه تا واقعیت (بخش دوم)   محمد امینی

+ بغرنج قومی و ملی درایران از افسانه تا واقعیت  محمد امینی

+ بغرنج قومی و ملی درایران از افسانه تا واقعیت  محمد امینی

+ سخنی با آقای حجاریان  محمد امینی

+ گام هایی سنجیده برای جنبش رفراندم  محمد امینی

+ شیـّـادی گیسوان بافته، که من عـَـلـَویـَم   محمد امینی

+ تحریم یا شرکت در انتخابات، مسئله این نیست!   محمد امینی

+ وارونه نویسی تاریخ   محمد امینیinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995