Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


چگونه بايد در انتخابات مشارکت کرد ؟

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Facebook Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[08 May 2009]   [ احمد تقوائی]


احمد تقوائی
٨ ارديبهشت ۱٣٨٨
ataghvai @gmail.com
1-- پرسش اين است که نيروهای دمکراتيک برای سازماندهی مردم در انتخابات چه راهی را بايد برگزينند ؟ ايا جوانان و بويژه داتشجويان تنها بايد به طرح مطالبات و گفتگو با نامزدهای انتخاباتی بسنده کنند ؟ ايا نشستی از چند گروه سياسی و انتشار طوماری از مطالبات کلی راه به جائی خواهد برد و ميتواند استراتژی مشارکت در انتخابات تلقی شود ؟ به باور من پاسخ به اين پرسش ها منفی ايست و تنها به از دست رفتن فرصتی ميانجامد که فضای انتخاباتی اين دوره برای باورمندان به حقوق بشر در راستای سازماندهی مردم فراهم اورده است.
انتشار طوماری از خواستها و مطالبات توسط نيروهای دمکراتيک ، دردی را درمان نکرده و حلال مشکلی در جامعه ما نيست زيرا چالش نيروهای دمکراتيک نه انتشار خواستهای عمومی بلکه تشکل مردم برای رسيدن به مطالبات مشخص است.
برای نمونه، اخيرا هشت گروه سياسی و دانشجوئی*1 موضوعات زير را در بيانيه خود به عنوان" اولويت های ما" انتشار داده اند. در انجا امده است که :
" اولویت‌های ما در این رویکرد برنامه‌گرا و مطالبه‌محور عبارت است:
الف‌ـ توسعه سیاسی و ایجاد فضای تنفس و امکان حیات انسانی و فعالیت برای فعالان سیاسی و اجتماعی و تقویت نهادهای مدنی و صنفی
ب ـ جهت‌گیری توسعه‌گرای تولیدی و ایجاد اشتغال و رفاه نسبی برای اقشار مختلف مردم
پ ـ اصلاح مدیریت سیاست خارجی و برخورد منطقی و مبتنی بر منافع ملی با دیگر کشورها "
هنگاميکه چنين اولويت هائی با مهم ترين شعارهای انتخاباتی اقای کروبی يعنی " اصلاح قانون اساسی برای تضمين حقوق شهروندی ( حقوق بشر ) ، پايان دادن به نظارت استثصوابی ( انتخابات ازاد ) ، انتقال مالکيت نفت و گاز از دولت به مردم ( صندوق ملی –سهامی شهروندان ) ، پايان دادن به تنش های بين المللی از طريق احترام به کنوانسيون های بين المللی ) ، تشکيل کميته دفاع از حقوق شهروندی در دفتر رياست جمهوری و...مورد قياس قرار گيرد برنامه انتخاباتی اقای کروبی به مراتب دقيق تر ، دمکراتيک تر و بسيج کننده تر از اولويت های ياد شده است .
به باور من اگر اقای کروبی شعارهای مشخص خود را با " اولويت های " طرح شده در ان بيانيه معاوضه کند نه تنها گامی به پيش محسوب نمی شود بلکه چندين گام به پس خواهد رفت.
طرح اين مطلب را نيز ضروری می دانم که با همه احترامی که برای امضا کنندگان بيانيه ياد شده قائلم، جای تاسف است که در زماني که کمتر از يک ماه نيم به انتخابات باقی مانده، چند گروه معتبر سياسی به جای دادن رهنمود های مشخص به مردم و بويژه جوانان به طرح يک رشته موضوعات عمومی بسنده کرده و از اعلان موضعی روشن پيرامون انتخابات و کانديدادها طفره می روند.
2-- مدلی که ميتوان فورا از ان برای مشارکت در انتخابات بهره جست، راهکاری ايست که در دوران انتخابات امريکا سازمان «مووآن» *2 ان را به کار گرفت و توانست در فاصله کوتاهی صدها هزار جوان امريکائی را رادر شبکه ائی قدرتمندی به موازات حزب دمکرات سازمان دهد . اين شیکه نه تنها نفش بسيار موتری در پيروزی اوباما ايفا کند ، پس از انتخابات نيز به يکی از قدرتمند ترين ديده بان های جامعه مدنی امريکا مبدل گرديد.
نيروهای باورمند به حقوق بشر و دمکراسی در دوره کنونی نيازمند تهيه يک ليست بلند بالا از خواستها تيستند زيرا موضوعاتی که اقای کروبی در برنامه خود گنجانده است و بويژه دو موضوع " اصلاح قانون اساسی برپايه حقوق شهروندی و پايان دادن به نظارت استصوابی ، با تغيراتی در جهت شفاف سازی آن ها ، به اندازه کافی روشن و صريح اند و ميتوانند به مبانی تشکل دمکراتيک جوانان در اين انتخابات مبدل گردند.
مشارکت و بهره گيری از فضای انتخاباتی در درجه نخست به درخواست همه نيروهای دمکراتيک از جوانان جامعه برای تشکل در کميته هائی است که هر روز خواست های ياد شده اقای کروبی را همراه با دو سند اساسی " اعلاميه جهانی حقوق بشر" و " موازين انتخابات ازاد " به میان مردم برده ، مناسبات ميان انها را به مردم توضيح داده و پشتيبانی مردم را از ان خواست ها در اين انتخابات طلب کنند.
موفقيت اين کميته ها در اين است که مستقل از ستاد عملياتی اقای کروبی ليکن در ارتباط نزديک با ان عمل کنند. زيرا در چنين حالتی اين کميته ها قادر خواهند بود که از يکسو به صورت يکی از اهرم های نظارت جامعه مدنی بر سياست های دولت سامان يافته و از سوی ديگر به عنوان نيرویی برای مقابله با توطئه اقتدارگرايان در جلوگيری از تحقق ان خواست ها به ميدان ايند .
تشکيل يک سايت انترنتی از نمايندگان سايت هائی که به خواست ياد شده باور دارند برای کمک رسانی به تشکيل کميته های ياد شده گامی مهم و ضروری است . چنين سايتی ميتواند کميته ها را از طريق مناسبات انترنتی به شبکه قدرتمندی مبدل سازد.
گمان من بر اين است که هيچ شخصی با حدافل اشنائی با اوضاع و احوال ايران نمی تواند دچار اين خوش خيالی شود که با پيروزی اقای کروبی ، برنامه انتخاباتی ايشان به سرعت متحقق شده و جامعه ما راه صد ساله را يک شبه خواهد پيمود. ليکن اين موضوع رانيز نبايد ناديده گرفت و بی اهميت به حساب اورد که اکنون پس از ساليانی دراز و برای نخستين بار برخی از مهم ترين و محوری ترين مطالبات نيروهای دمکراتيک و ازادی خواه در قالب يک پلاتفرم انتخاباتی وارد صحنه رفابت در حوره رسمی سياست گرديده است . کم بها دادن و بی اهميت دانستن چنين امری خاک ريحتن به کوشش های جنبش دمکراسی مردم در چند ساله گذشته بوده و عدم دفاع از اين پلاتفرم انتخاباتی به بهانه اينکه افای کروبی در گذشته چنين و چنان کرده يا روحانی و معمم هستند، تنها به تضعيف گفتمان دمکراسی در اين انتخابات ياری می رساند.
من ترديدی ندارم که مشارکت مردم در انتخابات به گرد برنامه ها و شعارهای دمکراتیک اقای کروبی به گسترش گفتمان انتخابات ازاد و حقوق بشر در جامعه ياری می رساند. زيرا بر اين باورم که انروزی که اکثريت رای دهندگان جامعه ما اگاهانه برای پايان دادن به نظارت استصوابی و به منظور اصلاح قانون اساسی برای رسيد ن به حقوق شهروندی و نه دستور رهبری و نيکی و بدی افای کروبی و شجاعت ايشان، ارای خود را به صندوق ها ريزند، در انروز جامعه ما دروازهای رسيدن به دمکراسی را بروی خود گشوده است و از اين منظر بحث پيرامون اين مطلب که ايا اقای کروبی ميتواند در دوران رياست خود شعارهای ياد شده را متحقق سازد در اين مقطع موضوعی ثانوی است .
3—همکاری نهاد های و انديشکده های اينده نگر ايران برای نقد و غنا بخشيدن به برنامه های اقتصادی اقای کروبی از يکسو و افشای سياست اقتصادی پاپوليستی اقای احمدی نژاد و نفد اقتصاد کوپنی – دولتی يک نيازمبرم مهم و اساسی است. به باور من انديشکده های اينده نگری ايران نبايد در رفابت کنونی سکوت کرده و نقش بی طرفانه ائی را بر گزينند.

*1- نقل از بيانيه مشترک اردیبهشت ۱۳۸۸ – سايت اخبار امروز www.akhbar-rooz.com
اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان سراسرکشور (دفترتحکیم وحدت)، جاما، جامعه زنان انقلاب اسلامی ایران، جنبش مسلمانان مبارز، حزب ملت ایران، سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)، شورای فعالان ملی- مذهبی، نهضت آزادی ایران
*2- برای کسب اطلاعات بيشتر :
" نقش نهادها و کمون های انترنتی دمکراتيک در انتخابات آمریکا" – ayandeh.com
www.moveon.org

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانسه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۴ آوریل ۲۰۱۸

احمد تقوائی

+ عیدی زهرآلود سپاه پاسداران به مردم ایران   احمد تقوائی

+ آقای روحانی : مسئولین نوشتن محو اسرائیل به روی موشک ایران را به مردم معرفی کنید  احمد تقوائی

+ خطاب به جوانان ایران : چرا نباید در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کرد  احمد تقوائی

+ یک پیام کوتاه و مهم:‎تغیر نقشه خاورمیانه   احمد تقوائی

+ لزوم مقاوت در برابر شورای نگهبان‎  احمد تقوائی

+ نگاهی به خاورمیانه از منظر یک خاورمیانه ای  احمد تقوائی

+ حمله به کنسولگری عربستان و رمالان سیاسی ما  احمد تقوائی

+ پشتیبانی از " گروه همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر" در انتخابات مجلس .  احمد تقوائی

+ داعش چیست  احمد تقوائی

+ نقدی بر " التزام به قانون اساسی" و "قانون گرائی"   احمد تقوائی

+ پیام فاجعه عراق و موضوعات فراموش شده آن   احمد تقوائی

+ پاسخ به رد صلاحيت ها : سازمان دادن کارزار مبارزه با نظارت استصوابی   احمد تقوائی

+ کارشناسان سیاسی ما   احمد تقوائی

+ آغاز کارزار برای پایان دادن به نظارت استصوابی   احمد تقوائی

+ سیاست آینده نگرها نسبت به انتخابات ریاست جمهوری چه بايد باشد؟  احمد تقوائی

+ پاسخ مردم به رد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی   احمد تقوائی

+ ايران و خطر جنگ مذهبی در خاورميانه  احمد تقوائی

+ آينده نگران و انتخابات :   احمد تقوائی

+ محکوم کردن دولت عراق کافی نيست!  احمد تقوائی

+ جنگ لیبی : تجاوزی به دمکراسی   احمد تقوائی

+ فراخوان انحرافی   احمد تقوائی

+ دخالت دولت عربستان در بحرين و سکوت اپوزيسيون   احمد تقوائی

+ جامعه مدرن و احزاب مدرن ( بخش نخست)   احمد تقوائی

+ ستاد های نوين اميد و تغیير  احمد تقوائی

+ اگر انتخابات دو مرحله ای شود  احمد تقوائی

+ مشروطه دوم : گفتمان جمهوری حقوق بشر   احمد تقوائی

+ مشروطه دوم : گفتمان جمهوری حقوق بشر   احمد تقوائی

+ مناظره موسوی – احمدی نژاد، يک روايت دو شيوه   احمد تقوائی

+ موسوی و يارانش کيستند ؟   احمد تقوائی

+ بگذار جهانيان باز بگويند : اين صدای خدای ابراهيم است. سخنی با پيروان اهل سنت  احمد تقوائی

+ چگونه بايد در انتخابات مشارکت کرد ؟   احمد تقوائی

+ سرنوشت دمکراسی و انتخابات رياست جمهوری  احمد تقوائی

+ احمد تقوائی ژانويه 2004: "ملی- سهامی" شدن نفت : طرحی برای عدالت و توسعه   احمد تقوائی

+ احمد تقوائی ژانويه 2004: "ملی- سهامی" شدن نفت : طرحی برای عدالت و توسعه   احمد تقوائی

+ انتخابات رياست جمهوری و واکنش نیروهای دموکرات - سکولار   احمد تقوائی

+ خطای بزرگ دولت اسرائيل ( 1)   احمد تقوائی

+ دعوت به جنگ و تجاوز : خيانت يا سياست  احمد تقوائی

+ درسهای انتخابات حزبی امريکا برای جنبش دمکراسی ايران   احمد تقوائی

+ جنبشی با نام اوباما  احمد تقوائی

+ پاسخ به نامه های   احمد تقوائی

+ ائتلاف ضد جنگ و انتخابات مجلس   احمد تقوائی

+ در پشتِبانی از "کميته دفاع از انتخابات آزاد"   احمد تقوائی

+ مهاجران سياسی سرگردان (بخش 1)   احمد تقوائی

+ جايگاه نهادهای مدنی قومی در جنبش های ضد تبعيض *  احمد تقوائی

+ جايگاه ازادي اديان در سکولاريسم و لايسيته   احمد تقوائی

+ بحران سوسيال – دمکراسی و احزاب آينده نگر *  احمد تقوائی

+ يادداشتهائی پيرامون اثرات انتخابات ميان دوره ائی امريکا بر ايران   احمد تقوائی

+ تا سه نشه بازی نشه: ناسيوناليسم عاميانه نفتی   احمد تقوائی

+ جنبش رفراندم و   احمد تقوائی

+ يادداشتهائی پيرامون پايان نظام تک قطبی جهانی  احمد تقوائی

+ "انسان گلوبال " پارادايم قرن بيست و يکم   احمد تقوائی

+ نکاتی پيرامون برنامه ترقی خواهان آينده نگر ايران  احمد تقوائی

+ انتخابات : پيام ها و پيامد ها :  احمد تقوائی

+ جنبش رفراندام : رژيم حقوقی و حقيقی اش   احمد تقوائی

+ جامعه مدرن و احزاب مدرن   احمد تقوائی

+ انتخابات امريکا و   احمد تقوائی

+ "انسان گلوبال " پارادايم قرن بيست و يکم   احمد تقوائیinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995