Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


معرفی کتاب - توسعه كتابخانه هاي ديجيتال

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Facebook Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[17 Dec 2007]   [ ميترا ديلمقاني، سيد عليرضا حجازي]


ترجمه و گردآوري: ميترا ديلمقاني، سيد عليرضا حجازي


ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي مالك اشتر


شابك: 5-41-8452-964


تعداد صفحات: 123 صفحه


قيمت: 2500 تومان


نشاني ناشر: تهران، لويزان، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، مركز آموزشي، پژوهشي اطلاع رساني، مديريت انتشارات و مستند سازي 


 


اشاره: 


كتابخانه‌هاي ديجيتالي به عنوان يكي از نمادهاي خدمات اطلاع‌رساني در دوره‌ي معاصر نقش ويژه‌اي را در ادامه‌ي خدمات كتابخانه مناسب و به هنگام بر عهده گرفته اند. توسعه اين كتابخانه ها مستلزم آگاهي از ابعاد آشكار و پنهاني است كه در طراحي، سازماندهي و راه اندازي آنها موثر است. كتاب حاضر ضمن تشريح اصول و مباني نظري مطرح در ساختار كتابخانه هاي ديجيتالي، چشم انداز روشني از اين پديده ي معاصر اطلاع رساني را فراروي كتابداران و اطلاع رسانان قرار داده است. اين كتاب مشتمل بر 10 گفتار است.


برخي از مطالب كتاب بدين‌قرار است: ديجيتال‌سازي، مفاهيم كليدي در يك كتابخانه‌ي  ديجيتالي، كتاب الكترونيك، استانداردهاي كتاب‌خانه‌هاي ديجيتال، سرويس‌هاي  كتاب‌انه‌ي ديجيتالي، انواع كتابخانه‌ي ديجيتالي، مديريت مجموعه‌هاي ديجيتالي، و  چالش‌هاي پژوهش در آرشيو ديجيتالي .


  


فهرست مندرجات


کتابخانه هاي ديجيتالي: تعاريف، موضوعات و چالش ها                             


مفاهيم كليدي در ساختار يك کتابخانة ديجيتالی                         


e-book يا کتاب الکترونيک چيست؟                                        


استانداردهاي کتابخانة ديجيتالي                                                      


سرويس هاي کتابخانة ديجيتالي                                                        


انواع کتابخانه هاي ديجيتالي                                                 


مديريت مجموعه هاي ديجيتالي                                                         


چالش هاي پژوهش در آرشيو ديجيتالي                                               


توسعه کتابخانه هاي ديجيتالي                                                                                                                                                    


معرفي يک کتابخانة ديجيتالي                                                           


فهرست منابع و مآخذ                                                                     


 


پيش گفتار


بهره برداري از فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمينه هاي گوناگون به ويژه مديريت دانش، سبب شده است تا هر روز شکل نويني از اين فناوری پا به عرصه وجود بگذارد و فرصت ها و چالش هاي جديدي را فرا روي پژوهشگران دانش اطلاع رساني قرار دهد. يکي از اين فناوری هاي نوين، کتابخانة ديجيتالي است که به دليـل ويژگــي ها و جذابيت هاي خاص خود مباحث متعددي را ميان دست اندرکاران سازماندهي اشيای ديجيتالي مطرح ساخته است.


به دليل کاربرد روز افزون کتابخانه های ديجيتالی در جامعه کتابداري و اطلاع رساني کشور و ضرورت ويژة آن در حوزة آموزش عالي، کتاب حاضر به تبيين ابعاد اصلی اين فناوری پرداخته است. اين کتاب که محصول گردآوری و ترجمه مقالات علمی مرتبط با کتابخانه های ديجيتالی توسط دو تن از کارشناسان دانش اطلاع رساني مي باشد، ضمن پرداختن به موضوع  توسعة کتابخانه هاي ديجيتالي مباحثي را که ممکن است در اين راستا مطرح گردد، در قالب ده محور و بر مبنای اولويت و اهميت آن ها ارايه کرده است.


بدون شک ابعاد نظری و فنی کتابخانه هاي ديجيتالي گسترده تر از آن است که بتوان در چارچوب يک کتاب بدان پرداخت، اما آنچه که اکنون پيش روي شما خوانندگان گرامی قرار دارد، کوشش اندکي است در مسير شناساندن چالـش هاي پيش بينـي نــشده اي که ممکن است در ذهن علاقمندان کتابخانه هاي ديجيتالي مطرح گردد.


مطالعه ای هر چند کوتاه در ادبـيات رايج در دانـش اطلاع رسـانی روشـن می سازد که تنوع و گستردگی موضوع کتابخانه های ديجيتالی، همواره سبب پراکندگی پژوهش های صورت گرفته در اين حوزه و اختلاف ديدگاه های علمی در ميان صاحب نظران و خبرگان امر سازماندهی اشيای ديجيتالی شده است. از اين رو، يکی از اهداف اولية گردآورندگان اين کتاب، منعکس ساختن اين ديدگاه ها و ايجاد نظمی منطقی ميان مراتب و مراحل توسعة کتابخانه های ديجيتالی بوده است.


بديهی است انعکــاس ديدگاه هاي کارشناسان دانش و فناوری اطلاعات دربارة اين کتاب به نويسندگان و ناشر محترم، مي تواند ضمن رفع کاستی های احتمالی، افق روشني را به روي پژوهشگران و پژوهش هاي آتي در اين حوزه بگشايد.


 


مقدمه


پديدة کتابخانة ديجيتالي با ظهور شبکه گسترده جهاني، کتابخانه ها و کتابداري سنتي را دستخوش تحولي چشمگير نمود تا حدي که سخن از کتابخانه هاي بدون ديوار را به ميان آورد. بديهي است که اين پديده نيز مانند ديگر پديده هاي مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، نيازمند دانش فني خاص خود می باشد و در اين عرصه محققان و متخصصان بسياري سرگرم طراحي، تهيه و اراية  امکانات و تجهيزات مربوط به آن مي باشند. حاصل اين فعاليت ها و کوشش ها در نهايت منجر به توسعة فزايندة اين پديده معاصر گرديده است و طبيعي است که ابعاد اين توسعه مورد علاقه کساني است که به نحوي با آن در ارتباط هستند؛ يعني کتابداران. مجموعة مقالاتـي که در اين کـتاب گردآوري و ترجـمه شده است،  تصوير روشـني از کـتابخانه هاي ديجيتالي را ترسيم مي کند. مطالعة اين کتاب براي عموم علاقمندان به موضوع کتابخانة ديجيتالي و به ويژه کتابداران مي تواند مفيد باشد، چرا که کوشش شده است ديدگاه تعديل شده اي از اين موضوع ارايه گردد و ابهامات و سؤالاتي که معمولاً درباره کاربرد و توسعة کتابخانه هاي ديجيتالي در ذهن علاقمـندان مطــرح مي شود، به شيوه اي منطقي پاسخ داده شود.


بدون شک نگارش و تکميل اين کتاب، مرهون تشويق و راهنمايي استاداني است که قدرداني از آنان را در اين جا برخود لازم مي دانيم. پيش از همه بايد از جناب آقاي دکتر حسين شيرازي، رياست محترم مجتمع دانشگاهي فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنيت دانشگاه صنعتي مالک اشتر بخاطر حمايت ها و پشتيباني هاي ارزشمند ايشان از فعاليت هاي علمي و پژوهشي از جمله انتشار اين کتاب، قدرداني نماييم. همچنين به پاس راهنمايي هاي ارزندة استاد ارجمند  سرکار خانم دکتر برنايي که بخشی از وقت گرانبهای خود را به مطالعة ويرايش نهايی اين کتاب پيش از انتشار آن اختصاص دادند، نهايت تشکر را از ايشان داريم. از استاد گرامي جناب آقاي دکتر رضايي شريف آبادي نيز که ما از اندرزهـاي علمي ارزشمـند خويش در زمينة کتابخـانه های ديجيتالی بهره مند ساختند، سپاس گزاريم.


 


ميترا ديلمقاني، عليرضا حجازي


پاييز 1384


مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانسه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۰ مارس ۲۰۱۸

ميترا ديلمقاني، سيد عليرضا حجازي

+ معرفی کتاب - توسعه كتابخانه هاي ديجيتال  ميترا ديلمقاني، سيد عليرضا حجازيinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995