Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


آرﺗﻮر ﺳﯽ ﮐﻼرك Arthur C. Clarke

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[11 Nov 2015]   [ ]

ﻣﻘﺪﻣﻪ
آرﺗﻮر ﺳﻰﮐﻼرك (1917) ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﺨﺘﺮع ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎﯾﻰ ﮐـﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ رﻣـﺎن ﻋﻠﻤـﻰ- ﺗﺨﯿﻠـﻰاش :2001"
اُدﯾﺴﻪ ي ﻓﻀﺎﯾﻰ"1 و ﻫﻤﮑﺎرىاش در ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى آن ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.

ﮐﻼرك را ﺟﺰء "ﺳﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ" ادﺑﯿـﺎت ﻋﻠﻤـﻰ- ﺗﺨﯿﻠـﻰ2 ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﻧﺪ.
داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه 9" ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧـﺪ" در ﺳـﺎل 1954 ﺑﺮﻧـﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻫﻮﮔﻮ در رده داﺳﺘﺎنﻫﺎى ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪ.

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي آرﺗﻮر ﺳﯽ ﮐـﻼرك در ﻣﯿـﺎن ﻫـﻢ ﻧﺴـﻼن ﺧـﻮد ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻢ ﭘﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. آﺛﺎر و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت وي از ﮐﺸـﻔﯿﺎت ﻋﻠﻤـﯽ ﺗـﺎ داﺳـﺘﺎنﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﯽ-ﺗﺨﯿﻠﯽ، از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ. او ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﻓﻌﻠﯽ و آﺗﯽ ﺑﺸـﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﺬارد.

آرﺗﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ي ﮐﺸﺎورز اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﺎﯾﻦ ﻫﺪ در ﺳﺎﻣﺮﺳﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در 16 دﺳـﺎﻣﺒﺮ 1917 ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ. در زﻣﺎن ﮐـﻮدﮐﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤـﺎت او ﺧﯿـﺮه ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺠﻼت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻋﻠﻤﯽ - ﺗﺨﯿﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد. ﺑﻌﺪ از دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن، ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐـﻪ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﭙﺮدازد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺮس در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺄت آﻣﻮزش ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ.

در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم، او در ﻧﯿﺮوي ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﺼﺺ رادار ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزي ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ و ﻋﻀﻮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "اﺧﻄﺎرﻫﺎي زودﻫﻨﮕﺎم ﺳﯿﺴـﺘﻢ دﻓـﺎع راداري" ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوي ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در " ﻧﺒﺮد ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ" ﻫﻤﮑـﺎري ﻣﯽ ﮐﺮد. ﮐﻼرك اﻏﻠﺐ ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺪﻣﺖ ﺧـﻮد را اﺧﺘﺼـﺎص ﺑـﻪ رادار "ﻓﺮود ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ"3 داده ﺑﻮد و ﺧﻮد، اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در رﻣﺎن "ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮود آزاد"4 ﮐﻪ ﯾﮏ رﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺳﺖ، ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ . در ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ، ﮐـﻼرك در "اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎرهاي" 5 ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺷـﺪ و ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ رﯾﯿﺲ آن اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮد. ﻣﻬﻢ ﺗـﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ او در آن
اﻧﺠﻤﻦ ﻃﺮح اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎي ﺑـﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻟﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ، اﯾﺪه آل ﻫﺴـﺘﻨﺪ. او اوﻟﯿﻦ ﻓﺮدي در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺳﺎل 1945 در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ي ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻀﺎي ﻓﻨﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ، ﻣﻄـﺮح ﻧﻤـﻮد. اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم در اﮐﺘﺒﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در ﻣﺠﻠﻪ ي "دﻧﯿﺎي ﺑﯽﺳﯿﻢ" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪ. او ﺗﻌﺪادي ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻠﻤﯽ- ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻓﻨـﯽ و ﻣﻼﺣﻈـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻓﻨـﻮن ﭘﺮﺗـﺎب ﻣﻮﺷﮏ و ﭘﺮوازﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ "اﮐﺘﺸـﺎف ﻓﻀﺎ"6 ﺳﺎل 1951و "ﻧﻮﯾﺪ ﻓﻀﺎ"7 ﺳﺎل 1968، اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

درﺣــﺎﻟﯽﮐــﻪ ﺑــﯿﻦ ﺳــﺎلﻫــﺎي 1937 و 1945 از ﮐــﻼرك داﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺠﻼت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد، اوﻟﯿﻦ ﻓﺮوش ﺣﺮﻓﻪاي او در ﺳﺎل 1946 و در ﻣﺠﻠﻪ ي "داﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ- ﺗﺨﯿﻠـﯽ ﺣﯿﺮت آور" اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد. "درﯾﭽـﻪ"8 در ﻣـﺎه آورﯾـﻞ و "ﮔـﺮوه ﻧﺠﺎت"9 ﮐﻪ در واﻗﻊ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮوش آرﺗﻮر ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ آﯾـﺪ در ﻣﺎه ﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ، ﭘـﯿﺶ از آنﮐـﻪ در ﺳﺎل 1951 ﺧﻮد راﮐـﺎﻣﻼً وﻗـﻒ ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﮐﻨـﺪ، ﮐـﻼرك ﺑـﻪ ﺻــﻮرﺗﯽ ﻣﺤــﺪود ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان دﺳــﺘﯿﺎر وﯾﺮاﺳــﺘﺎر ﻣﺠﻠــﻪي "ﭼﮑﯿﺪهﻫﺎي ﻋﻠﻢ" در ﺳﺎل 1949 ، ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد.

در ﺳﺎل 1948 او داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه " ﻧﮕﻬﺒﺎن"10 را ﺑﺮاي ﺷـﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ي ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷـﺪه ﺑﻮد، ﻧﻮﺷﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﻪ اﯾـﻦ داﺳـﺘﺎن ﺑـﺮاي ﺷـﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ وﻟﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺷـﻐﻠﯽ ﮐـﻼرك را دﮔﺮﮔـﻮن ﮐﺮد. اﯾﻦ داﺳـﺘﺎن ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﭘﺎﯾـﻪ و اﺳـﺎس داﺳـﺘﺎن :2001" ُادﯾﺴﻪ ي ﻓﻀﺎﯾﯽ" ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺰﯾﯿـﺎت ﻣﺮﻣـﻮز و ﮐﯿﻬـﺎﻧﯽ آﺛـﺎر ﮐﻼرك را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺴـﯿﺎري از آﺛـﺎر ﺑﻌـﺪي ﮐـﻼرك ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ، وﻟﯽ ﺳﻮﮔﯿﺮاﻧﻪي ﺑﺸﺮ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑـﺎ ﻫﻮش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ي ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳـﺖ. در داﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي "ﺷﻬﺮ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن" 11، "ﭘﺎﯾـﺎن دوران ﻃﻔﻮﻟﯿـﺖ" 12 و داﺳـﺘﺎن 2001" :ُادﯾﺴـﻪي ﻓﻀـﺎﯾﯽ" ، ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﯾـﺎد ﺷـﺪه، ﺧـﻂﺷـﮑﻨﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اي را ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﯽ آورد ﮐـﻪ ﺑﺸـﺮﯾﺖ را ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺳﺎزد.

او در ﺳﺎل 1953 ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻠﯿﻦ ﻣﯿﻔﯿﻠﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﻘﻪي آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد و ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮي ﺟﻮان از ازدواج ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻮد، آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ وي ازدواج ﻧﻤﻮد. آنﻫﺎ ﭘﺲ از 6 ﻣﺎه از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻼق آن ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳـﺎل 1964 ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.

او از ﺳﺎل 1956 ﺑـﻪ ﺳـﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻧﻤـﻮده و در آنﺟـﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. او در اﺑﺘـﺪا در اوﻧﺎواﺗﻮﻧـﺎ در ﺳـﺎﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﯽ و ﺳﭙﺲ در ﮐﻠﻤﺒﻮ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد. او ﻫﻢ اﮐﻨﻮن (ﺳـﺎل (2007 ﻫـﻢ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻫﻢ ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ دارد . او ﺑﻪ ﻏﻮاﺻﯽ ﻋﻼﻗﻪي ﻓﺮاواﻧﯽ دارد و ﻋﻀﻮ "ﮐﻠﻮپ ﮐﺎﺷﻔﺎن زﯾﺮآب"1 اﺳﺖ . زﻧـﺪﮔﯽ در ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﺑﻪ او اﯾﻦ ﻓﺮﺻـﺖ را داد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ در اﻗﯿـﺎﻧﻮس ﻏﻮاﺻﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎي زﯾﺎد او در ﺳﺎل 1958 در ﺣـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ اوج ﺧـﻮد رﺳﯿﺪ ﮐﻪ او ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘـﺎﻻﺗﯽ در ﻣﺠـﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮد ﮐـﻪ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﮐﺘـﺎﺑﯽ ﺷـﺪ ﺑـﺎ ﻧـﺎم "ﻧﻤﺎﻫﺎﯾﯽ از آﯾﻨﺪه"2 ﮐﻪ در ﺳﺎل 1962 ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳـﯿﺪ . اﯾـﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ي زﻣﺎن ﺑﻨﺪي اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﯾـﺪه ﻫـﺎي ﺗـﺎ ﺳـﺎل 2100 اﺳﺖ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻧﻤﻮﻧـﻪ از آن ﭘـﯿﺶ ﮔـﻮﯾﯽﻫـﺎ، ﺗﺤﻘـﻖ "ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪي ﺟﻬﺎﻧﯽ" در ﺳﺎل 2005 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در اواﯾﻞ دوران ﮐﺎري، ﮐﻼرك ﻣﺠـﺬوب ﭘﺪﯾـﺪه ﻫـﺎي ﻧـﺎدر و ﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد و ﺧﻮد اذﻋﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻟﻬـﺎم ﮔـﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺨـﺶﻫـﺎﯾﯽ از رﻣـﺎن "ﭘﺎﯾـﺎن دوران ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ" ﺷﺪه اﺳﺖ. او ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اذﻋﺎن داﺷـﺘﻪ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﺑﯽﺷﻤﺎر اﻓﺮادي ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫـﺎي ﯾـﻮري ﮔﻠـﺮ3 در ﮐﺎﻟﺞ ﺑﺮكﺑﮏ4 ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اواﯾﻞ ﺳﺎل 1970 او ﻗﺮارداد اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎﺑﯽ 3 ﺟﻠﺪي ﮐـﻪ در واﻗﻊ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺮاي ﻣﺆﻟﻔﺎن داﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ- ﺗﺨﯿﻠـﯽ در آن زﻣﺎن ﺑﻮد، را اﻣﻀﺎ ﻧﻤﻮد. اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب "ﻣﯿﻌﺎد ﺑﺎ راﻣﺎ"5 ﺑﻮد ﮐـﻪ در ﺳﺎل 1973 اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﻄﺮح ژاﻧﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑــﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘﺼــﺎص داد و در اﻣﺘــﺪاد آن داﺳــﺘﺎن :2001 ُادﯾﺴﻪ ي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ ي ﺳـﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻣﺴﯿﺮ آﺗﯽ ﮐﺎري ﮐﻼرك ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.

در ﺳﺎل 1975 ، داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻼرك ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان "ﺳـﺘﺎره" ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان داﺳـﺘﺎنﻫـﺎي ﺟﺪﯾـ ﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻫﺎي رم را رﻧﺠﯿﺪه ﺳﺎزد، در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺛﺮﻫﺎي ﺑﺎب دﯾﻠﻦ6 ، ﺟـﺎن ﻟﻨـﻮن 7 و اﯾـﺰاك آﺳـﯿﻤﻮف8

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺛﺮ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘـﺐ ﺷـﺪ، ﻣﻮﺟـﺐ ﺟـﺪال و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

در دﻫﻪ ي 1980 ﮐﻼرك ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮﻧﯽ

"دﻧﯿﺎي ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ آرﺗﻮر ﺳﯽ ﮐﻼرك" و "ﺟﻬﺎن ﻗﺪرتﻫﺎي ﻋﺠﯿﺐ آرﺗﻮر ﺳﯽ ﮐﻼرك" ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ.
در ﺳﺎل 1988 ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ﮐﻪ او دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻠﺞ ﺷﺪه و ﻣﺠﺒﻮر اﺳـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻋﻤـﺮ ﺧـﻮد را ﺑـﺮ روي ﺻـﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮخدار ﺳﭙﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮐﻼرك اوﻟﯿﻦ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺟﺎ از ﺳﺎل 1989 ﺗﺎ ﺳﺎل 2004 ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد و در ﺿﻤﻦ او از ﺳـﺎل 1979 ﺗـﺎ ﺳـﺎل 2002 رﯾـﯿﺲ داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﻮراﺗـﻮا در ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﻻت و داﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه

اﻏﻠﺐ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻼرك (از ﺳﺎل 1934 ﺗﺎ ( 1998 را ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﺘﺎب "درود! اي ﺟﺎﻧﻮر دو ﭘﺎي ﮐﺮﺑﻨﯽ"9 ﮐـﻪ در ﺳـﺎل 2000

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ، و ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ داﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﻮﺗـﺎه او را ﻣـﯽﺗـﻮان در ﮐﺘﺎب "ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎن ﻫﺎي آرﺗﻮر ﺳﯽ ﮐﻼرك" ﮐﻪ در ﺳﺎل 2001 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ، ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي دﯾﮕـﺮ از ﻣﻘـﺎﻻت او ﮐـﻪ در ﺳـﺎلﻫـﺎي آﻏـﺎزﯾﻦ ﻓﻌــﺎﻟﯿﺘﺶ ﺑــﻪ ﺗﺤﺮﯾــﺮ درآﻣــﺪه ﺑﻮدﻧــﺪ در ﮐﺘــﺎب "ﻧﮕــﺎه، از ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ" در ﺳﺎل 1977 ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

او داﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻫـﺎي ﻣﺴـﺘﻌﺎر اي.ﺟـﯽُ.ا ﺑﺮﯾﻦ10 و ﭼﺎرﻟﺰ وﯾﻠﯿﺲ ﺑﻪ رﺷﺘﻪي ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورده اﺳﺖ.

ﺟﻮاﯾﺰ، اﻓﺘﺨﺎرات و دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎنﻫﺎ

· ﭘﺲ از ﭼﺎپ ﺳﻠﺴـﻠﻪ داﺳـﺘﺎن :2001 ﯾـﮏُادﯾﺴـﻪي ﻓﻀﺎﯾﯽ، از ﮐﻼرك ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﺴﺮ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري، ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در زﻣـﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﻓﻀﺎﯾﯽ آﭘﻮﻟﻮ ﺣﻀﻮر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺷـﻬﺮت :2001" ﯾﮏُادﯾﺴﻪي ﻓﻀﺎﯾﻰ" ﺑﻪ ﻗﺪري زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎژول ﻓﺮﻣﺎن در ﺳـﻔﯿﻨﻪي آﭘﻮﻟـﻮ 13، "ُادﯾﺴـﻪ" ﻧـﺎم ﮔﺮﻓﺖ.

· ﻣﻌﺎﻫﺪه ي آﺳﯿﻤﻮف-ﮐﻼرك، ﮐـﻼرك را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دوﻣﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ي ﺑﺮﺗﺮ ﻋﻠﻤﯽ و آﯾﺰاك آﺳﯿﻤﻮف را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ي داﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺨﯿﻠـﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

· در ﺳﺎل 1986 ﮐﻼرك اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯽ 1000 ﭘﻮﻧﺪي ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان "ﺟﺎﯾﺰه ي آرﺗﻮر ﺳﯽ ﮐﻼرك" ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد. اﯾـﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ رﻣـﺎن ﻋﻠﻤـﯽ- ﺗﺨﯿﻠـﯽ ﺳـﺎل، در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه در ﺳﺎل 2001 ﺑـﻪ ﻣﻘﺪار 2001 ﭘﻮﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﯿﺰان اﯾـﻦ ﺟـﺎﯾﺰه ﭘﺲ از ﺳﺎل 2001، ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻌﺎدل ﻋﺪد ﻫﻤﺎن ﺳﺎل، ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

· ﮐﻼرك در ﺳﺎل 2000 ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺷـﻮاﻟﯿﻪ ﺷـﺪ. او ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖﺷﺨﺼـﺎً ﺑـﻪ ﻟﻨـﺪن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﯾﺰه را از ﻣﻠﮑﻪ درﯾﺎﻓـﺖ دارد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ي ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒـﻪ ي ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ در ﺳـﺮﯾﻼﻧﮑﺎ، ﻟﻘـﺐ "ﺷﻮاﻟﯿﻪ" را در ﺟﺸﻨﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﮐﻠﻤﺒﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ، ﺑﻪ او اﻫﺪا ﻧﻤﻮد.

· در ﺳﺎل 2003 ، ﮐـﻼرك ﺟـﺎﯾﺰهي ﻓﻨـﺎوري "ﻓﺴـﺘﯿﻮال ﺗﻠﻮراﯾﺪ ﺗﮏ"1 را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داد و ﺗﻮﺳـﻂ ﯾـﮏ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺳـﻪ ﺑﻌـﺪي ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺗﻌـﺪادي از دوﺳـﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ اش ﮐﻪ ﺟﯿﻞ ﺗـﺎرﺗﺮ ، ﻧﯿـﻞ آرﻣﺴـﺘﺮاﻧﮓ ، ﻟـﻮﯾﯿﺲ ﺑﺮﻧﺴﮑﻮﻣﺐ ، ﭼﺎرﻟﺰ ﺗﻮﻧﺰ ، ﻓﺮﯾﻤﻦ داﯾﺴﻮن ، ﺑﺮوس ﻣـﻮري و اﺳﮑﺎت ﺑﺮاون ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮ روي ﺻﺤﻨﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ.

· در 14 ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2005 ﮐﺸﻮر ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟـﺎﯾﺰهي ﻣﻠﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧـﺎم "ﻏـﺮور ﺳـﺮﯾﻼﻧﮑﺎ"2 ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﮏﻫﺎي وي ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري و ﻧﯿـﺰ ﺗﻌﻬـﺪش ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ، ﺑﻪ ﮐﻼرك اﻫﺪا ﻧﻤﻮد.

· ﮐـﻼرك ﻫـﻢاﮐﻨـﻮن (2007) ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮهي اﻓﺘﺨﺎري "ﻣﻮﺳﺴﻪ ي ﻫﻤﮑـﺎري در ﻓﻀـﺎ"3 اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار آن ﮐﺎرول روﺳﯿﻦ ﺑﻮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ در راﺳﺘﺎي ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﯿـﺄت ﻗـﺎﻧﻮن ﮔـﺬار "اﻧﺠﻤـﻦ ﻣﻠـﯽ ﻓﻀـﺎ"4 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

ﺳﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻼرك

1. ﻫﺮﮔﺎه داﻧﺸﻤﻨﺪي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ، اﻣﺎ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﯿـﺰي ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ، ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﻗﺮﯾـﺐ ﺑـﻪ ﯾﻘـﯿﻦ درﺳـﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﯿﺰي ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

2. ﺗﻨﻬﺎ راه ﮐﺸﻒ ﻣﺤﺪوده ي ﻣﻤﮑﻦ از ﻏﯿـﺮﻣﻤﮑﻦ، ﮐﻤـﯽ ﭘﯿﺸﺮوي از ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ درون ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

3. ﻫﺮ ﻓﻨﺎوري وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺣـﺪي از ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺑﺮﺳـﺪ، دﯾﮕـﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را از ﺟﺎدو ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد.

ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﮐﺘﺎبﻫﺎ

· "... و از آن روي ﮐﻪ آنﻫﺎ، در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻬﮑﺸـﺎن، ﻫـﯿﭻ ﭼﯿـﺰ ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎﺗﺮ از ﺧـﺮد ﻧﯿﺎﻓﺘﻨـﺪ، ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎ ﺑـﺬر آن را اﻓﺸﺎﻧﺪﻧﺪ. آنﻫﺎ زارﻋﺎن ﭘﻬﻨﻪي آﺳﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﯽﮐﺎﺷﺘﻨﺪ و ﮔـﺎه ﻣـﯽدروﯾﺪﻧـﺪ. و ﮔـﺎه ﺑﺎﯾـﺪ ﻋﻠـﻒﻫـﺎي ﻫـﺮز را

ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ وﺟﯿﻦ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ." :2001) ﯾـﮏُادﯾﺴـﻪ ي ﻓﻀﺎﯾﯽ)

· "... ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯽ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ، آوﻧـﮓ ﻧﻮﺳـﺎن ﻣﻌﮑـﻮس ﺧـﻮد را آﻏــﺎز ﮐـﺮد، در ﯾـﮏ اﺗـﺎق ﺗﻬـﯽ ﻏﻮﻃـﻪور در آﺗﺶﻫﺎي ﺳﺘﺎره اي ﻣـﺰدوج ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ 20 ﻫـﺰار ﺳـﺎل
ﻧﻮري از ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ، ﯾﮏ ﻃﻔﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸـﻮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﮐـﺮد ..." :2001) ﯾـﮏُادﯾﺴـﻪ ي ﻓﻀﺎﯾﯽ).

رﻣﺎنﻫﺎ

· ﭘﯿﺶدرآﻣﺪي ﺑﺮ ﻓﻀﺎ (1951)

· ﻣﺎﺳﻪﻫﺎي ﻣﺮﯾﺦ (1951)

· ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎﯾﯽ در آﺳﻤﺎن (1952)

· ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻘﻮط ﺷﺐ (1953)

· ﭘﺎﯾﺎن دوران ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ (1953)

· درﺧﺸﺶ زﻣﯿﻦ (1955)

· ﺷﻬﺮ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن (1956)

· ﮔﺴﺘﺮهي ﻋﻤﯿﻖ (1957)

· ﺳﻘﻮط ﻏﺒﺎر ﻣﺎه (1961)

· ﺟﺰﯾﺮهي دﻟﻔﯿﻦ (1963)

· ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮود آزاد (1963)

· :2001 ﯾﮏُادﯾﺴﻪي ﻓﻀﺎﯾﯽ (1968 )

· ﺷﯿﺮ ﮐﻮﻣﺎر و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﺷﺐ (1968 )

· ﻣﯿﻌﺎد ﺑﺎ راﻣﺎ (1973 )

· اﻣﭙﺮاﻃﻮري زﻣﯿﻦ (1975 )

· ﻓﻮارهﻫﺎي ﺑﻬﺸﺖ (1979 )

· :2010 دوﻣﯿﻦُادﯾﺴﻪ

· ﻧﻐﻤﻪﻫﺎي زﻣﯿﻦ دوردﺳﺖ (1986 )

· :2061 ﺳﻮﻣﯿﻦُادﯾﺴﻪ (1988 )

· ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺪوﺳﺎ (1988 )

· ﮔﻬﻮاره 1988)، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻨﺘﺮي ﻟﯽ)

· راﻣﺎ 1989) II، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻨﺘﺮي ﻟﯽ)

· ﻣﺎوراء ﺳﻘﻮط ﺷﺐ 1990)، ﮔﺮﯾﮕﻮري ﺑﻨﻔﻮرد )

· روﺣﯽ از ﮔﺮاﻧﺪ ﺑﻨﮑﺲ (1990 )

· ﺑﺎغ راﻣﺎ 1991)، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻨﺘﺮي ﻟﯽ)

· راﻣﺎ از ﭘﺮده ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ 1993)، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻨﺘﺮي ﻟﯽ)

· رﯾﭽﺮ 1996) 10، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮏ ﻣﮏﮐﻮي)

· :3001 آﺧﺮﯾﻦُادﯾﺴﻪ (1997 )

· ﻣﺎﺷﻪ 1999)، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﭘﯽ. ﮐﯿﻮب- ﻣﮏداول)

· روﺷـﻨﺎﯾﯽ روزﻫـﺎي دﯾﮕـﺮ 2000)، ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎن ﺑﮑﺴﺘﺮ)

· ﭼﺸﻢ زﻣﺎن 2003)، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎن ﺑﮑﺴﺘﺮ)

· ﺗﻮﻓﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪ 2005)، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎن ﺑﮑﺴﺘﺮ)مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 193


بنیاد آینده‌نگری ایرانشنبه ۴ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۴ مارس ۲۰۱۸

اندیشمندان آینده‌نگر

+ زیرفشارهای تمدن جدید له نمی‌شویم 

+ خردِ پیشرفت و توسعه رضا داوری اردکانی

+ آینده پژوهی و دغدغه هایش دکتر طاهری دمنه

+ تافلر:نگاه تازه به آينده 

+ سرمایه‌گذاری 80 میلیون دلاری بیل گیتس برای ساخت شهر هوشمند حمید نیک‌روش

+ آینده پژوهی و انواع آینده محسن گرامی طیبی

+ کتاب آینده پژوهی، پارادایمی نوین در برنامه ریزی، با تاکید بر برنامه ریزی شهری و منطقه ای علی زارع میرک آباد

+ اجتماع علمی قدرتمند مهمترین نیاز آینده پزوهی در ایران است احد رضایان قیه باشی

+ ایرانی‌ها و فقدان وجدان آینده‌نگر اجتماعی احد رضایان قیه‌باشی

+ ديدگاه‌های سه گانه درباره محركهای آينده نگاری. حسن کریمی فرد

+ استانداردهاي سواد اطلاعاتي. دكتر عشرت زماني

+ آینده نگری استر اتژی فناوری اطلاعات. دکتر امین گلستانی

+ خرد آینده نگری 

+ آینده نگری, برترین مزیت انسانی عباس سید کریمی

+ روش پس نگری در آینده پژوهی دکتر محسن طاهری دمنه

+ جان نقّاد و چشم باز مردم رضا داوری اردکانی

+ واقعیت مجازی و آینده آموزش دکتر محسن طاهری دمنه

+ اقتصاد به مثابه قلب تپنده مریم یوسفیان

+ قدرت تکنیک؛ آینده هم منم رضا داوری اردکانی

+ میل ذاتی تجدد به زمان آینده رضا داوری اردکانی

+ درگاه تخصصی آینده 

+ نسل جدید با بی وزنی مواجه است/ پیاده راه شهر رشت با نگاه آینده پژوهی ساخته شده است 

+ اساتيد ارتباطات:دكتر علي اسدي /بنيادگذاري سنجش افكار در رسانه ملي  

+ در عید نوروز، آینده را هدیه دهید  Vahid Think Tank

+ بسترهای فراگیر شدن طراحی صنعتی در ایران بر پایه الگوهای الوین تافلر 

+ روش‌های پیش‌بینی فناوری.  اندیشکده وحید

+ تاریخ تکرار نمی شود. الوین تافلر

+ آینده کسب و کار در سال 2030 - کتاب صوتی فارسی وحید وحیدی مطلق

+ سندروم یخچال فرنود حسني

+ هفت سازمان آینده پژوه ایرانی در سال 2016 

+ آينده‌پژوهي برآيند پيش‌بيني‌ناپذيري محيط است گفت‌وگو با دکتر سعید خزایی آینده‌پژوه و مدرس دانشگاه

+ آينده پژوهي: از قابليت فردي تا اجتماعي ياورزاده محمدرضا,رضايي كلج فاطمه

+ مبانی نظری و مورد کاوی های مختلف و متنوع  

+ اخذ مدرک حرفه ای آینده پژوهی به صورت حضوری و غیر حضوری از معتبرترین سازمان بین المللی  

+ آزمون های اندیشه ورزی در جهان حسین کاشفی امیری

+ دمینگ و ما صلاح الدین همایون

+ روش آﯾﻨﺪه ﭘﮋوه ﺷﺪن  ﺳﻌﯿﺪ رﻫﻨﻤﺎ

+ نقش هنر در آینده پژوهی الهام سهامی

+ الوین تافلر را بهتر بشناسیم دکتر شهیندخت خوارزمی

+ آیند هنگاری ملی جانشین برنامه های توسعه پنج ساله در علم، فناوری و نوآوری امیر ناظمی

+ پیشگفتار شوک آینده دکتر شهیندخت خوارزمی

+ آینده پژوهی کلید تحول درنقش های توسعه محور و راهبردی مدیریت منابع انسانی دکتر سید اکبر نیلی پور

+ نشست اندیشه 

+ آیا فناوری‌های همگرا آینده را تضمین می‌کنند؟ دکترمحسن رنانی

+ جامعه ای می‌تواند بحران‌هارا پشت سر بگذارد که دو وزیر آینده نگر «آموزش و پرورش» و «ارتباطات» آنرا اداره می‌کنند/ امروز «دانایی» است که قدرت می‌آفریند. جامعه شناسی هنر

+ گزارش برگزاری نشست «تاملی در ایده‌های آینده‌نگرانه تافلر» در گروه افواج 

+ دانایی به مثابه قدرت عاطفه شمس

+ فهم جامعه به کمک ژورنالیسم/ آثار تافلر نوعی جامعه‌شناسی مترویی‌ست 

+ خانیکی: نگاه تافلر نگرانی از آینده را کم کرد 

+ ‍ خلاصه سخنرانی جدید وحیدی مطلق درباره آینده قدرت ایران مدرس بین المللی فدراسیون جهانی آینده‌پژوهی  وحیدی مطلق

+ «آینده نگری» مهارتی سودمند برای مدیران 

+ پیش‌بینی‌های درست و نادرست آلوین تافلر کدام‌ بودند؟ BBC

+ الوین تافلر،آینده‌پژوه و نویسنده سرشناس آمریکایی در سن ۸۸ «‌۸۷»سالگی در گذشت. BBC

+ آینده جهان ، آینده زنان « مجله زنان امروز » مریم یوسفیان

+ آن سوی سرمایه داری و سوسیالیسم الوین تاقلر

+ سیر تحول مطالعات و تحقیقات ارتباطات و توسعه درایران دکتر کاظم معتمد نژاد

+ آینده پژوهی در کتابداری حسین کریمی

+ آینده نگر الوین تافلر 

+ فهم انسان معاصر از آينده - ۳بخش سید علیرضا حجازی

+ خودروسازان ایران، ویرانگرترین تهدید خودروسازی ایران صلاح الدین همایون

+ همایش آینده پژوهی ۱۱ خرداد...ونک. ملاصدرا 

+ فرهنگ آينده‌نگري را تقويت کنيم مصطفي عابدي

+ آينده‌نگري چيست؟. 

+ شـکـوفـائـی و تـوسـعـۀِ سیـستـم هـایِ اجتـماعـی- فرهنـگـی  جمشيد قراجه داغى

+ ما آینده خودمانیم رضا داوری اردکانی

+ آينده ‌نگري رشد و توسعه دکتر مهندس محمد پولاددژ

+ نامه اى بيك دوست قديمى.  جمشيد قراجه داغى

+ اصـل چنـد بُعـدی بـودن سیـستـم هـای اجتمـاعــی- فرهنگـی (نظـام های اجتمـاعــی). جمشيد قراجه داغى

+ انتخاب چیست؟ مـؤلفــه های آن کدامنــد وسیستـم های هدفمنـد مانند جامعه، سازمان و انسان برچه اساسی انتخـاب میکننـد؟  جمشيد قراجه داغى

+ گفتگو با جمشيد قراجه داغي  جمشيد قراجه داغى

+ اصل مفاهیـم پـدیــداری (پیــدایشــی) در یک نظـام اجتمـاعــی  جمشيد قراجه داغى

+ ابعــادِ سیـستـم هـایِ اجتماعـی- فـرهنـگـی جمشيد قراجه داغى

+ بررسی تکامل آینده نگاری علم و تکنولوژی در گذر زمان حسن کریمی فرد

+ اهداف در آینده نگاری دکتر امیر ناظمی

+ تجدد و تشخص آنتونی گیدنز

+ انسان و روباتها حسین مولا

+ مروری بر «آینده تکنولوژی» در اثر دانیل بل 

+ چهارمین انقلاب صنعتی چیست؟  کلاوس شواب

+ در مطالعات آینده نگری رضا سیف پور

+ ویژه نامه نوروزی نشریه زنان امروز  

+ عصر اطلاعات  کاستلز

+ آینده پژوهی: از قابلیت فردي تا اجتماعی محمد رضا یا رٍزاد / فاطمه رضایی کلج

+ دانشگاه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین ما هنوز ظرفیت پذیرش چند فرهنگ را ندارد دکتر مقصود فراستخواه

+ یک پیام کوتاه و مهم:‎تغیر نقشه خاورمیانه  احمد تقوائی

+ جنگ و ضد جنگ  تافلر

+ به سوی تمدن جدید : سیاست در موج سوم تافلر

+ آموزش و پرورش و آینده یوسف صفایی زاده

+ زندگی دانیل بل Daniel Bell 

+ سناریونگاري یا برنامه ریزي بر پایه ي سناریوها - 2 عزیز علیزاده، وحید وحیدي مطلق، امیر ناظمي ویراستار: سونیا شفیعي

+ رفاه مثبت ، فقر و ارزشهای زندگی  پروفسور آنتونی گیدنز

+ مفهومی از ارتباط ( عصر تضاد و تناقض ) پروفسور چارلز بی . هندی

+ سناريونگاري يا برنامه ريزي بر پايه ي سناريوها عزيز عليزاده، وحيد وحيدي مطلق، امير ناظمي

+ جراحی روح ایرانی دکتر محمود سریع القلم

+ فلسفه و زندگي روزمره دکتر موسی اکرمی

+ مجموعه کامل فیلم های آموزشی وحیدی مطلق قابل مشاهده در وب سایت آپارات وحید وحیدی مطلق

+ کلاس توسعه یعنی کلاس نقاشی دکترمحسن رنانی

+ پیشینه و آیندۀ کرسی‌های آکادمیک فلسفۀ علم در ایران دکتر موسی اکرمی

+ اندیشه های راسل ایكاف راسل ایكاف

+ تأملی در مفهوم تصاویر آینده به مثابه ساخت هویت اجتماعی محسن طاهري دمنه

+ حکومت ما در مساله توسعه هنوز به جمع بندی نرسیده است دکترمحسن رنانیinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995