Iranian Futurist......بنیاد آینده‌‌نگری ایران
Welcome To Future

Tomorow is built today
  

رقص تغییر در عصر نوین


بگذارید کمی با تخیل آغاز کنیم؛ تصور کنید کبوتری را که مناجات‌گونه به سوی آسمان‌ پرواز می‌کند و آن‌گاه در میان دو بال خود، دفی در بغل دارد و در میانه زمین و آسمان، دف می‌نوازد. صدای دف او شاید بتواند، نوای خوبی برای رقص تغییر باشد؛ کمی با خلاقیت گوش کنید؛ حتماً صدایش را می‌شنوید.   

رهبری در عصر فرانوگرایی


دنیای فردا دنیای سازمانهای پسانوگراست و شاید اشکال غالب سازمانهای امروزی همچون بوروکراسی‌ها که به شکل حیرت آوری در تار و پود زندگی اجتماعی انسان امروز ریشه دوانیده است و زندگی بدون آنها غیرقابل تصور می‌نماید، پاسخگوی نیازهای جامعه فردا نباشد؟_ مفاهیم سازمان، مدیریت و رهبری و فرایندهای مرتبط با آنها بشدت در معرض تغییرند. با رشد سریع تکنولوژی‌های مختلف بخصوص فناوری اطلاعات و فنون    مترجم: عبدالصمد خدامی

ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ - ﺑﺨﺖ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺎﻥ ﻳﺎﺭ ﺍﺳﺖ


ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ، ﺭﺷﺪ ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎﻱ ﭼﻨـﺪ ﻣﻠﻴﺘﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﺳﻴﺎﺭﻩ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑـﺸﺮ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻳﻢ. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺍﻳـﺪﻩ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑﺨـﺸﻴﺪﻩﺍﻧـﺪ. ﺑـﺸﺮ ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﻣـﻲﺩﺍﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ.    ﻟﺴﺘﺮ ﺗﺎﺭﻭ

ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ، ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ


ﺩﺭﻳﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻮ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻨﻮﻉ، ﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺫﻫﻦ ﻫﺎﻱ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻧﺶ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺮﻭﻧﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:    ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩ، ﺳﺎﺭﺍ- ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ؛ ﭼﺎﻟﺶ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ

ﻛﺸﻮرﻫﺎ در اﻳﻦ ﻫﺰاره، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎزي در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺮان ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺗـﺎ درﺑـﺎره ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺧﻮد ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕـﺮ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺎ...    دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺿﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲگذر جامعه سنتی: نوسازی خاورمیانه

لبنان در زمان انجام تحقیق پیشرفته ترین کشور منطقه از لحاظ معیارهای تجدد بوده است. این کشور نه از لحاظ کشاورزی، نه از لحاظ صنعتی و نه از لحاظ نظامی دارای قدرتی نبوده ولی شهرنشینی بالایی داشته، مردمانش باسواد بوده اند و از روزنامه،...   خدایان مدیریت

- آينده اي كه امروز آن را پيش بيني مي كنيم اجتناب ناپذير نيست. اگر بدانيم كه مي خواهيم چگونه باشيم مي توانيم بر آن تاثير بگذاريم. در روزگار تغيير، ما مي توانيم و بايد كه مسئول سرنوشت خويش باشيم. عقيده من به اين موضوع، دليل تاليف...    چارلز هندیاخلاق در رفتار سازمانی

در این نوشته سعی شده که نکته ای هرچند ساده ولی در عین حال بسیار کارآمد را که به دفعات تجربه نیز نموده ام را در اینجا توضیح دهم به امید آنکه راهگشای کلیه دست اندر کاران حوزه رفتار سازمانی گردد. ایجاد و تقویت حس همکاری در بین کلیه...    مهندس صلاح الدین همایون
ضرورت پیدایش احزاب مدرن در خاورمیانه به یاری جوانانهنر ساختن آینده ی کار

چرا هنر ساختن آينده‌ي کار؟ زيرا براي فرار از آينده‌ي تاريک حرفه‌اي که در نتيجه‌ي منفعلانه عمل کردن پیش روی ما خواهد بود، مي‌توان با تغيير در نگرش و رفتارها و نيز به استناد سناريوهاي خلاقانه‌ي نويسنده‌ي کتاب، آينده‌ي...    لیندا گراتنچرا باید پست‌مدرنیسم را از دریچه‌ی مدرنیسم خواند؟

پست‌ مدرن چیست؟ پست‌مدرنیسم به چه جنبشی اطلاق می‌شود؟ یکی از کلیدی‌ترین پرسش‌ها در عصر ما همین سوال است. خواننده‌ی فارسی زبان به فراخور ترجمه‌ها و تالیف‌های دهه‌ی هفتاد درگیر پدیده‌ای به نام پست مدرن شد و این پدیده ذهن...   خلاصه ای از کتابهای آینده پژوهی

با وجود این که برخی نویسندگان خواهان تصاویر بیشتری در عصر کنونی هستند، مایکل مارین تصویرهای موجود را دو دسته تقسیم کرده است. او مقاله ی کلاسیک خود یعنی دو تصویر از جامعه ی فراصنعتی که در سال 1977 به چاپ رسید، دو دسته فوق الذکر...   اقتصاد اطلاعاتی و روند جهانی شدن

در دو دهه گذشته اقتصادی جدید در مقیاسی جهانی پدیدار شده است . برای شناسایی ویژگیهای بارز بنیادین آن و تأکید بر درهم تنیدگی این ویژگیها ، این اقتصاد را اطلاعاتی و جهانی می نامیم . این اقتصاد اطلاعاتی از آن رو که بهره وری و توان...    حمید رضا حضوریآیا نیروی کار جهانی وجود دارد ؟

اگر واقعأ اقتصادی جهانی وجود دارد ، باید بازار جهانی نیروی کار و نیروی کار جهانی نیز وجود داشته باشد . با این همه ، همچون بسیاری از جملاتی این گونه که واضح به نظر می رسند ، اگر معنای ظاهری این جمله را در نظر بگیریم از نظر تجربی...    حمید رضا حضوری
تازه‌ترین خبرهادادگاهی در بحرین سه شهروند شیعه را به اعدام محکوم کرد

دادستان عمومی بحرين روز پنجشنبه هفتم اسفندماه اعلام کرده است، دادگاهی در این کشور سه شهروند شيعه را به اتهام قتل سه مامور پليس به اعدام و هفت نفر ديگر را به حبس ابد محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری رويترز، دادستان عمومی بحرين...   یک دادگاه فدرال آرژانتين اتهامات عليه رييس جمهور اين کشور را رد کرد

يک قاضی فدرال در آرژانتين روز پنجشنبه ۲۶ فوريه اتهامات مطرح شده عليه کريستينا فرناندز، رييس‌جمهوری اين کشور در خصوص سرپوش گذاشتن بر نقش ايران در پروندهٔ انفجار مرکز يهوديان، آميا، در بوينوس آيرس در سال ۱۹۹۴ را رد کرده است. دانيل...   نصب دوباره تنديس فردوسی در سلماس

گزارش ها حاکی است که به دنبال اعتراض ها به برچيدن تنديس فردوسی از يکی ميدان های شهر سلماس در آذربايجان غربی، پنجشنبه هفتم اسفندماه بار ديگر تنديس فردوسی در اين ميدان نصب شده است. خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، از...   حبس ابد برای شش ایرانی در دوبی به اتهام ربودن عباس یزدان‌پناه

دادگاهی در امارات متحده عربی شش شهروند ايران را به اتهام ربودن عباس يزدان‌پناه يزدی، بازرگان ايرانی‌ـ‌بريتانيايی، به حبس ابد محکوم کرد. عباس يزدان‌پناه يزدی تابستان سال ۱۳۹۲ در امارات ربوده شد و همچنان مفقود است. خبرگزاری...   انتقاد دولت و احزاب آلمان از مسابقه کاریکاتور هولوکاست در ایران

دولت آلمان برگزاری مسابقه کاریکاتور هولوکاست در ایران را محکوم کرد و همزمان احزاب مختلف در این کشور نیز بابت این رویداد از ایران انتقاد کرده‌اند. به گزارش رسانه‌های آلمان، مارتین شفر، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، روز...   
معرفی کتب و نشریات آینده‌نگری به زبان فارسی و دیگر زبان‌هاخبر و روزنامه‌نگاری در عصر دیجیتال

«در دنیای امروز مرز میان «خبر واقعی» و «خبر سرگرمی» مخدوش شده است، دروازه‌بانی خبر که ظاهراً باید محصول تفکر آگاهانه روزنامه‌نگاری باشد به‌ قول جکی هریسون در معرض ابتذال بیش‌ از پیش قرار گرفته است. روزنامه‌نگاران در اکثر...    ویراسته استوارت آلن
 
 آینده ‌شناسی‌ و آینده ‌نگری

هرگونه‌ آینده‌نگری‌ نیازمند آینده‌شناسی‌ است‌ و آینده‌شناسی‌، بااتکاء بر پیش فرضهایی‌ در خضوض‌ وجود گونه‌ای‌ ارتباط و توالی‌میان‌ رویدادها، نیازمند آینده‌پژوهی‌ است‌. آینده‌شناس‌ بر آن‌ است‌ تا آینده‌ وضعیت‌ یک‌ جزء یا یک‌ نظام‌کوچک‌ یا بزرگ‌ اجتماعی‌ یا طبیعی‌ را بشناسد. او در آینده‌شناسی‌،آگاهانه‌ یا ناآگاهانه‌، از نگرش‌ خاصی‌ درباره‌ چگونگی‌ پیوندرویدادها برخوردار است‌    موسی اکرمیجهانی شدن و ضرورت تحول درآموزش و پرورش

آموزش و پرورش جریانی منظم و مستمر است که هدف آن کمک به رشد جسمانی ، شناختی ، روانی، اخلاقی، اجتماعی یا به طور کلی رشد شخصیت پرورش یابندگان در جهت کسب هنجارها مورد پذیرش جامعه است واین مقوله فرآیندی است که از طریق آموزش ایجاد...    دكتر حبيب صبوري خسروشاهي , دكتر اسماعیل کاوسی و محمدرضا حقيقيﺟﻨﮓ و دﻓﺎع ﺳﺎﻳﺒﺮ (اﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺨﺶ دﻓﺎع)

در ﻃﻲ ﺗﺎرﻳﺦ، دﻛﺘﺮﻳﻦ، ﺳﺎزﻣﺎن و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻂ ﺷﻜﻨﻲﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ در ﻓﻨﺎوري دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺳﻼح ﺟﺪﻳﺪ، ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﺟﺪﻳﺪ، ﻳﺎ...    اﻧﺪﻳﺸﮕﺎه ﺷﺮﻳﻒ - اﻧﺪﻳﺸﻜﺪه ﻛﺎوﺷﮕﺮان آﻳﻨﺪهمعرفی و خلاصه ای از کتابهای آینده پژوهی

ما تحقیق کمیسیون جهان سازمان ملل متحد درباره ی محیط زیست و توسعه در دهه ی 80 صورت گرفت. رهبری این تیم تحقیقاتی بر عهده ی نخست وزیر نروژ، آقای گرو هارلم بورنت لند - بود . وظیفه ی این تحقیق، بررسی و مطالعه ی مجدد مشکلات حیاتی کره ی زمین درباره ی محیط زیست و تدوین پیشنهادهای واقع بینانه برای حل آن ها بود گزارش این کمیته به نام "توسعه ی پایدار" بیش از هر چیز دیگری به چشم می خورد. آینده ی مشترک ما   ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻠﺴﻪﻣﺮاﺗﺐ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ

از آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻤﻮاره اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع "اﻃﻼﻋﺎت" و ”داﻧﺶ“ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻘﺸﻲ اﺳﺎﺳﻲ در زﻧﺪﮔﻲ او داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﻧﻴﻜﻮ اِﺳﺘﺮ ”ﻫﻨﻮز داﻧﺶِ ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ داﻧﺶ, ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ!.“ ﺗﻌﺎرﻳﻒ...    اﻧﺪﻳﺸﮕﺎه ﺷﺮﻳﻒ - اﻧﺪﻳﺸﻜﺪه ﻛﺎوﺷﮕﺮان آﻳﻨﺪهجامعه اطلاعاتی؛ نظریه ها ، چالشها و فرصتها

بسیارى از اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم اجتماعى، بر این باورند که ترکیب و همگرایى فناورى‌هاى نوی ارتباطى و تجدید ساختار نظام سرمایه‌دارى در دهه‌هاى اخیر سبب گشایش مرحله تازه‌اى در جوامع بشرى شده است؛ مرحله‌اى که با اصطلاحاتى...    مترجم:محمود اسعدیمدیریت از زبان بزرگمهر

یکی آن است که چون از یاران، خدمت نیکو دید، زود پاداش رساند. دوم آنکه معتمدان و کسان را که خطا بیند مجازات کند و سوم آنکه روزگار خویش را خود بسازد. اما آن دو آن است که در کار بیدار باشد و کار امروز را به فردا نیندازد. و آن یکی آنکه...    بابک بهیادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع، اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻨﮓ ﺳﺎﻳﺒﺮ

ﺟﻨﮓ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻳﻚ اﺻﻄﻼح ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ واژهﻧﺎﻣﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻨﮓ ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد. ﻇﻬﻮر اﺻﻄﻼح ﺟﻨﮓ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ...    اﻧﺪﻳﺸﮕﺎه ﺷﺮﻳﻒ - اﻧﺪﻳﺸﻜﺪه ﻛﺎوﺷﮕﺮان آﻳﻨﺪه
ستون آزاد

مسئولیت مطالب بخش «ستون آزاد» به عهده نویسنده آن بوده و لزوماً مورد تایید سایت آینده‌نگری نیست.موج سوم و الگوهاي گذار به دموكراسي

اين شكل از گذار به دموكراسي در جوامعي اتفاق افتاده است كه رژيم حاكم تضعيف گشته است و براي خلاصي از عواقب تلاش براي حفظ قدرت، روي به مذاكره با مخالفان مي آورد. طبعا در اين جا تناسب قوا، بيش از الگوي پيشين، به سود مخالفان است. طبق برآورد هانتينگتون 11 مورد (از مجموع 35 كشور) در اين مقوله قرار داشته است. نمونه هاي بازر آن بوليوي    دكتر مهرداد مشايخياندیشه های دانیل لرنر و نقش ارتباطات در توسعه

تاریخ اخیر شوروی وژاپن نشان می دهد كه این روندها چگونه در نوسازی جوامعی كه از نظر جغرافیایی با غرب فاصله دارند، تكرار شده اند. داده های ارائه شده در این كتاب نشان می دهد كه در همه جوامع روبه نوسازی ،درهمه قاره های جهان علی رغم...   درآمدی بر تعامل تاریخ و سیاست «به سوی دانشی بینارشته ای»

آیا سیاست تجلی فاعلیت انسان در سامان بخشی به حیات فردی و جمعی اوست، یا حکایتگر سیر قربانی شدن موجودیتهای انسانی و اجتماعی در برابر اراده از پیش تعیین شدهای است که امور آنها را شکل میدهد و پیش میبرد، یا نسبتی است از هر دو؟    تورج رحمانیآلودگی، چالش آینده‌ی ایران

در اوایل قرن نوزدهم، لندن با ۲٫۵ میلیون جمعیت، بزرگ‌ترین شهر دنیا شد. لندن‌نشینان، آشغال زیادی تولید می‌کردند و این زباله ها و پسماندها جایی نمی‌‌رفت جز به رودخانه تِیمز! از سویی دیگر علاوه بر مهاجرت، صنعتی شدن نیز موجب...    عادل پیغامیروزنامه نگار ی علم

روزنامه نگار علم، در وهله اول، روزنامه نگار است؛ یعنی تمام ویژگی هایی که از یک روزنامه نگار انتظار داریم را باید داشته باشد، ولی به واسطه علمی بودن باید ویژگی های مضاعفی نیز داشته باشد. یکی از مهم ترین ویژگی ها، شناختن علم...    پوریا ناظمی

Friday 27 February 2015
جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳
0046737889600 : تلفن

تماس با ما

به سايت آينده نگر کمک مالی کنيد

RSS Feed Ayandehnegar
RSS Feed Ayandehnegar

ضرورت پیدایش احزاب مدرن در خاورمیانه به یاری جوانان
یافت نشد!
 


info@ayandehnegar.org    | | ©Ayandehnegar 1995